Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

Posts Tagged ‘Peace Talks’ (19 found)

KIA ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္းေက်ာင္း တိုက္ခိုက္ခံရမႈအေပၚ SYCB ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ၊ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခယာဘြမ္အေျခစုိက္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း (၃၈၉)တပ္ဖြဲ႕မွ ဝုိင္က်ဳိင္ဘြမ္၌ တည္ရွိေနေသာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA ၏ အရာရွိ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း ေက်ာင္းအား (၁၀၅)မမျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ႀကံရြယ္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ သင္တန္းသား(၂၃)ဦးက်ဆုံးခဲ့ၿပီး (၂၀)ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွသြာ ခ့ဲသည့္ […]

November 24, 2014  •  By Students and Youth Congress of Burma  •  Tags: , , , , ,  •  Read more ➤

နိုဝင္ဘာ ၁ ၊ ၂၀၁၄ ေန႔စြဲျဖင့္ အစိုးရထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ပါရိွသည့္ ‘နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)ႏွင့္ နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ (FPPS) တုိ႔၏ တင္ျပမႈအေပၚ စိစစ္ခ်က္အရ အျခားျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူ ျပစ္ဒဏ္က်ခံဆဲ (၂၇)ဦး အမည္စာရင္း’ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚ သေဘာထားေႀကညာခ်က္

နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႏွင့္ နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ားအဖြဲ႔(FPPS) တုိ႔သည္ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အမႈတြဲဖိုင္မ်ား၊ စီရင္ခ်က္ မ်ားကို ရနိုင္သမွ် ေလ့လာစစ္ေဆး သံုးသပ္ျပီး၊ မိမိတို႔ ဖြင့္ဆုိထားသည့္နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္အညီ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စာရင္းကို ျပဳစု ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ […]

November 3, 2014  •  By Assistance Association for Political Prisoners, Former Political Prisoners Society  •  Tags: , , , , , ,  •  Read more ➤

Elusive Nationwide Ceasefire Agreement Continues to Distract from Substantial Peace Talks

4 November 2013 Jpaing IrrawaddyAs talks over the signing of a nationwide ceasefire agreement (NCA) are delayed once again, thus pushing substantive dialogue further into the future, Burma’s decades long civil war rages on in Kachin and Shan States.
Talks over the signing of the NCA have now gone on for nearly 18 months and the situation on the ground has still not changed. The Burma Army continues to attack ethnic armed groups in areas where ceasefires have been signed, such as those of the Shan State Army South and Shan State Army North, as well as continuing offensives against the Kachin Independence Army and the Ta’ang National Liberation Front (TNLA) where there is no ceasefire. On Monday 18 August, a civilian in Namkan Township, Shan State was shot dead and another hospitalized after a clash between the TNLA and Burma Army. Human rights violations such as sexual violence, arbitrary arrest, torture and extrajudicial killing continue in these active conflict areas, while in areas where individual ceasefires are holding, the Burma Army is entrenching its power both militarily and economically through land confiscation and reinforcement of its positions.

The aim in this pursuit of the NCA is questionable as it distracts from the real issues at hand that prevent the ethnic people of Burma from enjoying genuine peace. Let us not forget that the Burma government has already signed ceasefire agreements with most ethnic armed groups. But has this stopped the attacks and human rights violations inflicted on local communities by armed forces? This question cannot be answered in the affirmative. Just ask the villagers who live in Murng Hsu, Shan State, whose homes came under artillery attack, and were forced to act as guides for the Burma Army in June of this year in a supposed ceasefire area. If all groups sign on to the NCA, the biggest question is how can they trust that the Burma Army will actually cease its attacks. There is scant evidence of this from current and previous ceasefires […]

August 26, 2014  •  By Burma Partnership  •  Tags: , , , , , , , , , , , , ,  •  Read more ➤

Myanmar: End Wartime Torture in Kachin State and Northern Shan State

Screenshot 2014-06-09 17.28.18(Yangon)— For the past three years, Myanmar authorities have systematically tortured Kachin civilians perceived to be aligned with the Kachin Independence Army (KIA), Fortify Rights said in a new report released today. Fortify Rights believes these abuses constitute war crimes and crimes against humanity. The government of Myanmar should intervene immediately to end the use of torture in the conduct of the ongoing war in Kachin State and northern Shan State, and it should credibly investigate and prosecute members of the Myanmar Army, Myanmar Police Force, and Military Intelligence who are responsible for the serious crimes described in this report.

The 71-page report, “I Thought They Would Kill Me”: Ending Wartime Torture in Northern Myanmar, describes the systematic use of torture and other cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment (“ill treatment”) of more than 60 civilians by Myanmar authorities from June 2011 to April 2014. Members of the Myanmar Army, Myanmar Police Force, and Military Intelligence deliberately caused severe and lasting mental and physical pain to civilians in combat zones, […]

June 9, 2014  •  By Fortify Rights  •  Tags: , , , , , , ,  •  Read more ➤

Press Release – Special Adviser to the UN Secretary- General on Myanmar

The Special Adviser welcomes the constructive dialogue held between the Government of Myanmar’s Union Peace-making Work Committee and the Kachin Independence Organization in Myitkyiana on 13 May. The meeting was held against the backdrop of concerns about recent clashes between the Armed forces of Myanmar and the Kachin Independence Army […]

May 13, 2014  •  By United Nations Information Centre - Yangon  •  Tags: , , , ,  •  Read more ➤

Ethnic Leaders Discuss Ceasefire in Chiang Mai

Leaders of several of Burma’s ethnic armed groups are convening this week in Chiang Mai, Thailand, in the lead-up to bilateral ceasefire talks.

The Nationwide Ceasefire Coordination Team (NCCT), a 13-member coalition of ethnic leaders created to liaise with government peace negotiators, began the two-day conference in the Northern Thai city on Monday […]

April 29, 2014  •  Tags:  •  Read more ➤

ကခ်င္ျပည္သူလူထုႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ KIO တုိ႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သည္ (၁၇) ႏွစ္ၾကာျပီးသည့္ေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပ်က္ျပားခဲ့ျပီး တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္စ တင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ KIO တုိ႔အၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ အၾကိမ္ေပါင္း […]

July 10, 2013  •  By Kachin civil society organizations  •  Tags: , , ,  •  Read more ➤