Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

Posts Tagged ‘Autonomy’ (1 found)

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ထားျခင္းအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔အၾကား (၂) ႏွစ္နီးပါ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ရလဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးသည္လည္း ဤသေဘာတူစာ ခ်ဳပ္မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာညိႇႏိႈင္းေရးအဖ႔ြဲ (NCCT) ႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ညိႇႏိႈင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲ (SD) တို႔၌ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ […]

October 2, 2015  •  By Chin National Front  •  Tags: , , , , ,  •  Read more ➤