Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

Resistance (47 found)

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈ ေလ့လာေရး အထူးခရီးစဥ္မွ နိဂံုးခ်ဳပ္ ေၾကညာခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ၏ ၾသဇာရွိန္ဝါႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို စံုစမ္း ေလ့လာရန္ (ႏုိင္ငံအဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႔အစည္း) NHRI မ်ားဆိုင္ရာ အာရွ NGO ကြန္ယက္ (ANNI) ၏ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ အာရွလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဖိုရမ္ (ဖိုရမ္-ေအးရွား)ႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔တို႔က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ပူးတြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အခ်က္ အလက္ရွာေဖြေရး အစီအစဥ္မွာ ယေန႔ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ ကိုးရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌေဟာင္းလည္းျဖစ္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္ ဥပေဒေက်ာင္း အၿငိမ္းစားပါေမာကၡလည္းျဖစ္သူ ပါေမာကၡ ကၽြန္းဝွန္ဟန္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌ မစၥတာ ႏူးရ္ခုိလစၥ၊ ဖုိရမ္-ေအးရွားအဖြဲ႔၏ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာ မစၥဘက္တီ ယိုလန္ဒါႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔မွ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ေရးႏွင့္ သုေတသနအရာရွိ မစၥတာ ဂ်ိဳးဆက္စ္ ကြမ္ တို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။ […]

December 2, 2015  •  By Burma Partnership andForum-Asia  •  Tags: , , , ,  •  Read more ➤

Burma/Myanmar’s 2015 Elections: Obstacles to Inclusive, Credible and Free and Fair Elections

The Union Election Commission (UEC) has received criticism for publishing voter lists that contain numerous errors and for being unable to adequately correct their mistakes. During the initial release of voter lists, complainants noted that the UEC had excluded a number of eligible voters, included voters who were deceased, and printed a number of incorrect information such as birth dates[1]. A subsequent release of voter lists, which the UEC released in order to rectify previous errors, contained further inaccuracies including additional voter exclusions[2]. A particularly drastic example of the incorrect voter lists is the case of Hlaing Tharyar Township, in which 200,000 voters were mysteriously excluded[3]. While there have been numerous cases where citizens have reported incorrect voter lists in remote and rural ethnic areas, such as in Karen State, some villagers do not report to local authorities to have them correct the information due to fear of reprisal […]

November 7, 2015  •  By Burma Partnership  •  Tags:  •  Read more ➤

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ေရြးခ်ယ္မႈ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ

ၿမန္မာ့ႏူိင္ငံေရးသမုိင္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အၿခားေသာႏူိင္ငံမ်ားနည္းတူ ေရြး ေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္၊ မဲေပးသူ၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၊ ႏွင့္ တက္ၾကြႏူိးၾကားမႈရွိေသာ ႏူိင္ငံသားမ်ားအၿဖစ္ၿဖင့္ ပါ၀င္ေနခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးရရွိေသာ ကိန္းဂဏန္း မ်ားအရ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ Women Political Action 2015ၿပည္နယ္ ႏွင့္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ စလုံး၌ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၅၃ ဦး (၄.၆%) ပါ၀င္ၿပီး ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅ ဦး (၇.၈%)၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၄ ဦး (၂.၄%)၊ ၿပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ တြင္ ၂၄ ဦး (၃.၆%) ရွိသည္ၿဖစ္ရာ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အနိမ့္ဆုံးလုိအပ္ခ်က္ၿဖစ္ သည့္ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္း ၃၀% ၿပည့္မွီရန္ မ်ားစြာလုိပါေသးသည္ […]

November 6, 2015  •  By Socio-Economic and Gender Research Institute  •  Tags: , , , , , ,  •  Read more ➤

Fear & Voting in Burma/Myanmar: 2015 Election

On 8 November, up to 32 million Burmese voters will elect representatives to fill 1,171 seats in the National and State/ Division Parliaments. Ninety one political parties will compete for 75% of seats in the legislature, while 25% remain reserved for the Tatmadaw. Despite official promises of a “free and fair” election, multiple flaws continue to undermine the credibility of the process […]

November 5, 2015  •  By Altsean-Burma  •  Tags: , , , , ,  •  Read more ➤

Naypyidaw’s escalated offensive in central Shan State displaces over 6,000; four civilians injured by indiscriminate shelling and shooting

Burma Army attack sspc-ssa Oct 2015_Eng III3The SHRF strongly condemns the escalated attacks in the past week by the Burma Army against the Shan State Progress Party/Shan State Army (SSPP/SSA) in central Shan State, involving indiscriminate shelling and shooting of civilians. The attacks have caused displacement of over 6,000 civilians from 22 villages in three townships since early October […]

November 3, 2015  •  By Shan Human Rights Foundation  •  Tags: , , , , , , , ,  •  Read more ➤

Half Empty: Burma’s Political Parties and their Human Rights Commitments

Half empty report by FIDH On 8 November 2015, Burma’s electorate will vote for the representatives who will sit in Parliament from 201b to 2021. The polls are anticipated to usher in a Parliament that will be markedly different from the body that was installed as a result of the November 2010 election and the April 2012 by–elections […]

November 3, 2015  •  By International Federation for Human Rights  •  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,  •  Read more ➤

Myanmar: Freedom on the Net 2015

Buddhist monks use the internet in an internet cafe in Yangon March 29, 2012.  REUTERS/Soe Zeya Tun (MYANMAR  - Tags: SOCIETY RELIGION SCIENCE TECHNOLOGY) - RTR301Q7

Internet freedom in Myanmar declined during the coverage period of this report in comparison with the progress made since the country undertook liberalization in 2011. 1 The government and security forces stepped up intimidation of internet users during social protests, intensifying conflict in ethnic minority regions, and during preparation for the 2015 national elections […]

October 29, 2015  •  By Freedom House  •  Tags: , , , , , , , ,  •  Read more ➤

JADE: Myanmar’s “Big State Secret”

JadeSince 2011, Myanmar’s rebranded government has told the world it is transitioning from a pariah state run by a ruthless military dictatorship to a civilian regime committed to wholesale political and economic reforms […]

October 23, 2015  •  By Global Witness  •  Tags: , , , , , , , , , ,  •  Read more ➤

Southeast Asia: Deadly Journeys – The Refugee and Trafficking Crisis in Southeast Asia

Deadly JourneysIn May 2015 three boats carrying 1,800 women, men and children landed in Aceh, Indonesia. Most of the passengers were Muslim Rohingya, a persecuted religious and ethnic minority from Myanmar […]

October 20, 2015  •  By Amnesty International  •  Tags: , , , , ,  •  Read more ➤

Report on Repressive Laws in Burma

European Burma NetworkIn spite of the reforms in Burma in recent years, the process of democratization has been called into question by the persistence of grave human rights violations and the absence of any significant progress on genuine democractic reforms, notably with regard to the process of legal reform […]

October 20, 2015  •  By Info Birmanie  •  Tags: , , , , , , , ,  •  Read more ➤