Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

Peace and National Reconciliation (65 found)

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္အေျခစိုက္ ျမန္မာအရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္အေျခစိုက္လႈပ္ရွားေနၾကေသာ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႕အစည္း တို႕သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၀ ရက္တို႕တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ အျမင္ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ မိမိအဖြဲ႕အစည္း လုပ္ငန္းမ်ားအားရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအျပင္ အနာဂတ္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ အလားအလာ တို႕အေပၚ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ သံုးသပ္ဖလွယ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး က်န္းမာေရး […]

October 23, 2014  •  By Task Force on ASEAN and Burma  •  Tags: ,  •  Read more ➤

New Report Exposes the Continued Ineffectiveness of the Myanmar National Human Rights Commission

Today, the 2014 report on the performance of the Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC), All the President’s Men, was released at the Myanmar Journalists Network in Rangoon. Co-authored by Burma Partnership and Equality Myanmar, the report, which contributed to the annual report […]

September 25, 2014  •  By Burma Partnership, Equality Myanmar, Forum-Asia  •  Tags: , , , ,  •  Read more ➤

Deciphering Myanmar’s Peace Process – A Reference Guide (2014)

The political sensitivity and scale of the peace negotiations and conflict have again posed a major challenge in collecting complete and accurate data for this book. While we have received the generous support of insider sources for our data, this remains far from gaining a complete picture of the myriad components of Myanmar’s peace process. We have also tried to the best of our ability to provide overview statistics that give a sense of the scale and impact of developments occurring over the past year […]

May 5, 2014  •  By Burma News International  •  Tags: , , ,  •  Read more ➤

ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးပါတီ ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္

ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးပါတီႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုးတို႕သည္ ဝ ျပည္နယ္ ပန္ဆန္းျမိဳ႕၊ ပါတီဗဟို စည္းေဝးခန္းမတြင္ ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မိမိတို႕၏ အျမင္ သေဘာထားမ်ားအား ပြင္းလင္းလြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္ […]

April 26, 2014  •  By United Wa State Army and  •  Tags: , , ,  •  Read more ➤

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က မဟာဗ်ဴဟာ ထိုးစစ္မ်ား ဆင္ႏြဲေနျခင္းအေပၚ ျပင္းထန္စြာ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဧျပီလဆန္းပိုင္းမွစ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နယ္ေျမမ်ားအတြင္း စစ္အင္အား အလံုးအရင္းျဖင့္ KIA တပ္မ်ား၊ TNLA ႏွင့္ SSA (N) တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ထုိးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းသည္ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႕ေသာ မဟာဗ်ဴစာေျမာက္ စစ္ဆင္ေရးၾကီးအသြင္ ေဆာင္ေန၍ UNFC က ျပင္းထန္စြာ ကန္႕ကြက္လိုက္သည္ […]

April 23, 2014  •  By United Nationalities Federal Council  •  Tags: , ,  •  Read more ➤

Children of Kachin Need Protection and Have a Right to Peace, Says UNICEF

Recent fighting between the Myanmar National Army and the Kachin Independence Army in the vicinity of Man Win Gyi and Momauk areas (Southern Kachin State) has forced thousands of people, including an estimated 1,000 children, to leave their temporary homes. For many of them […]

April 22, 2014  •  By UNICEF  •  Tags: , ,  •  Read more ➤

Why donors should insist the census be postponed

The upcoming national census, scheduled to start on March 30, is proving to be one of the most divisive issues on Myanmar’s agenda. Representatives of the country’s many ethnic nationalities, as well as smaller ethnic sub-groups, are raising vociferous objections. Many feel that it violates their right to identity. Such objections generally work in two […]

March 24, 2014  •  Read more ➤

The Burma Army and Its Language of Aggression

MYANMAR-refer-articleLarge-v3Mixed messages on the peace process came out this week as the government proposed for the first time to commit a substantial amount of money into the peace process. Yet the Commander-in-Chief of the Armed Forces Senior General Min Aung Hlaing’s inflammatory comments on the indestructibility of the Burma Army and blaming the conflict on the country’s ethnic armed groups expose the attitudes of the country’s most powerful institution. Meanwhile, a second round of formal talks between ethnic armed groups and the government’s Union Peace Working Committee on the nationwide ceasefire accord have been postponed until February as ethnic representatives further discuss the accord.

A local newspaper, True News, published comments made by Senior General Min Aung Hlaing at a briefing to officers in Naypyidaw in November 2013. The language of peace and reconciliation was conspicuously absent in his address, “We made peace agreements, but that doesn’t mean we are afraid to fight. We are afraid of no one. There is no insurgent group we cannot fight or dare not to fight.” The Burma Army chief also states that he intends to follow the path laid down by Senior General Than Shwe, the former head of the military junta that suffocated and terrorized Burma from 1988 to 2011. Burma’s underdevelopment, he adds, is “because of internal insurgents who caused conflict in the country.” […]

January 21, 2014  •  By Burma Partnership  •  Tags: , , ,  •  Read more ➤

51st Anniversary of Ta’ang National Resistance Day Statement

The 51 anniversary commemorating the armed struggle of all Ta’ang nationals to get free from Myanmar’s dictatorial governments’ oppression falls on 12 January, 2014.

On this remarkable resistance day, we, the PSLF/TNLA Central Committee, send our deepest respect and take great pride in our heroic nationals who gave their lives and lost possessions during the 51 years of the revolutionary road towards the creation of a Ta’ang Nation […]

January 12, 2014  •  By Palaung State Liberation Front  •  Tags: , , ,  •  Read more ➤

Norway-backed Burma peace initiative ‘probably’ to end

A controversial Burmese peace initiative backed by the Norwegian government is likely to end in the coming months, less than two years after it was launched, a spokesperson has confirmed, although he insisted that it had been a “success”.

The Myanmar Peace Support Initiative (MPSI), a multi-million dollar scheme supporting humanitarian and peace efforts in Burma’s conflict-torn border areas, is currently undergoing an internal review, which is expected to conclude that there is no “added value” in its work […]

January 12, 2014  •  Read more ➤