Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

Giới Thiệu (Vietnamese)

About Us (English) | မိမိ္တို႔အေၾကာင္း (Burmese) | Tentang Kami (Indonesian) | ビルマ・パートナーシップについて (Japanese) | 버마 파트너쉽에 대해" (Korean) | 關於我們 (Mandarin) | Mengenai Kami (Malaysian) | เกี่ยวกับเรา (Thai) | Giới Thiệu (Vietnamese)

Tầm nhìn

Hiệp hội Miến Điện (Burma Partnership) có triển vọng  về một Miến Điện tự do dân chủ và duy trì nhân quyền, sự công bằng và công lý. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác và phương pháp tiếp cận có sự tham gia sẽ là nhân tố quyết định mang lại nền dân chủ cho Miến Điện.

Sứ mệnh

Hiệp hội Miến Điện (Burma Partnership) là mạng lưới các tổ chức khu vực Châu Á – Thái Bình Dương,  đang  ủng hộ và  vận động cho phong trào dân chủ và nhân quyền ở Miến Điện. Chúng tôi thu nhận sức mạnh từ nhiều đối tác khác nhau, từ những nhà lãnh đạo các  nhóm thiểu số, các tổ chức xã hội dân sự và chính trị cả trong nước lẫn lưu vong, đến cac đối tác và các tổ chức đòan kết có tầm cỡ rộng trong vùng.

Nhiệm vụ

  • Đẩy mạnh sự hợp tác giữa các phong trào vì dân chù, vì quyền lợi các dân tộc thiểu số và các tổ chức đòan kết trong vùng  Châu Á – Thái Bình Dương
  • Hỗ trợ cho sự phối hợp giữa các hội nhóm của Miến Điện và các tổ chức đòan kết để  các phong trào nầy thu hút nhiều sự tham gia hơn và hiệu quả hơn
  • Hỗ trợ các nhóm đang hoạt động ở biên giới tiếp cận với truyền thông và những nỗ lực đấu tranh của họ; và
  • Phát hành và phổ biến  các thông tin phản ánh vị thế, các hành động  ưu tiên và những nỗ lực của phong trào một cách tòan diện và kịp thời

Chúng tôi là ai

Hiệp hội Miến Điện bao gồm các thành viên các  Tổ Chức sau:

Các tổ chức Liên minh Miến Điện
Diễn đàn vì Dân chủ Miến Điện (FDB)
Diễn đàn Thanh niên các dân tộc(NYF)
Đại hội Thanh niên và Sinh viên Miến Điện (SYCB)

Mạng lưới Đòan Kết Khu vực
Mạng lưới thay thế ASEAN tại Miến Điện (Altsean-Burma)
Diễn đàn về Nhân Quyền và Phát triển Châu Á (Forum-Asia)
Liên minh Châu Á – Thái Bình Dương (APSOC)

Liên minh Thống nhất Quốc gia
Quân đội Indonexia vì Miến Điện (Indonesian Solidarity for Burma) (SIB)
Liên minh tự do Miến  Điện –Philipin (FBC-Philippines)
Chiến Dịch Miến Điện – Hàn Quốc (BCK)
Liên minh Hong Kong vì tự do của Miên Điện(HKCFB)
Diễn đàn Nhân dân Miến Điện (PFB) (Nhật Bản)

Ban Điều Hành bao gồm hai  điều phối viên, Ma Khin Ohmar và Ko Soe Aung và năm nhân viên, họ là những người điều hành các chiến dịch và các kế hoạch tuyên truyền dưới sự chỉ đạo của Nhóm Hành động và các đối tác.

Hoàn cảnh khái quát

Hiệp hội Miến Điện, trước kia mang tên Hiệp hội Nhân dân Châu Á – Thái Bình Dương hướng về Miến Điện (APPPB), được thành lập vào tháng 2 năm 2006 tại hội nghị khu vực mang tên “Nhân dân tạo nên thay đổi về dân chủ: Hiệp hội Châu Á Thái Bình Dương về Miến Điện” (“Democratic Change by the People: Asia Pacific Partnership on Burma”) tại Chiang Mai, Thái Lan. Diễn đàn vì Dân chủ tại Miến Điện phối hợp cùng Hệ thống ASEAN Khác  tại Miến Điện (Altsean-Burma) và Diễn đàn Châu Á vì Nhân quyền và Sự phát triển (Forum – Asia) đã khởi xướng và tổ chức hội nghị này.

Hội nghị ba ngày được triệu tập để thiết lập mối quan hệ đối tác tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm cùng nhau phát triển và thực hiện kế hoạch chung cho phong trào địa phương xã hội dân sự vì Miến Điện, và tăng cường sự hỗ trợ xã hội dân sự của Ủy ban Miến Điện Liên nghị ASEAN (AIPMC) và ủy ban nghị viện quốc gia tại Miến Điện.