Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

Media Advisory:“လူမသိသူမသိဘ၀မ်ား – ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူမသိေသးေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရမႈ သံသရာ” အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ျခင္း။

August 6, 2016

ေလးစားရပါေသာ မီဒီယာမိတ္ေဆြမ်ားရွင့္/ခင္ဗ်ား

လူမသိသူမသိဘ၀မ်ားျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူမသိေသးေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရမႈ သံသရာအစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ျခင္း။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဘားမားလင့္ခ္၊  ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔ ႏွင့္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္ အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း တို႔မွ “လူမသိသူမသိဘ၀မ်ားျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူမသိေသးေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရမႈ သံသရာဟု အမည္ေပးထားသည့္ အစီရင္ခံစာအသစ္အား ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆက္လက္စိုးရိမ္ပူပန္ေနရမႈမ်ားအား အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ လတ္တေလာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ယင္းအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ အိုးအိမ္စြန္႔ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡေရာက္ရမႈမ်ား၏ အေၾကာင္း တရားမ်ားကို အလံုအေလာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည္ကို ဤအစီရင္ခံမွ ေတြ႔ရွိထားပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ အတင္းအက်ပ္ျပန္ပုိ႔ခံခဲ့ရကာ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္မွ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရေသာ မြန္ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳအား ျပန္ေျပာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားမွာ လံုေလာက္ ခုိင္မာသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား မရရွိေသးဘဲ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အကူမ်ားအေပၚ မွီခို ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ ၎တို႔အုိးအိမ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အရင္းအျမစ္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ ၎တို႔ေနရပ္ဇာတိသို႔ ျပန္ေရးအလားအလာမ်ားမွာ ဆက္လက္၍ မေရမရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုမွ်မက လက္ငင္းျဖစ္ပြားေနသည့္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံမႈမ်ားမွာ လံုၿခံဳေဘးကင္းၿပီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ေနရပ္ျပန္ေရးအဓိပၸာယ္ကို အလဟသဆက္ျဖစ္ေနေစပါသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္အဆင့္တုိင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ သက္ဆုိင္သူအားလံုးအေနျဖင့္ အတိတ္သင္ခန္းစာမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ဆင္ျခင္ႏုိင္ေစရန္ ဦးတည္ပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာကို “၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ” မတုိင္ခင္ႏွင့္ ကမၻာ့လူသားခ်င္းစာနာေရးေန႔ မတိုင္မီ တစ္ပတ္အလို၌ ထုတ္ျပန္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေန႔ရက္ –  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ  ၁၂ ရက္။

အခ်ိန္   နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီအထိ။

ေနရာ    – Best Western Green Hill ဟုိတယ္၊ အမွတ္ ၁၂၊ ဖိုးစိန္လမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္

ေအာင္ခိုင္မင္း၊ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ေရးႏွင့္သုေတသနအရာရွိ၊ ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖဲြ႔

+၉၅ (၀) ၉၂၆၁၀၀၉၉၅၊ +၆၆ (၀) ၉၇၉၉၅ ၅၃၀၅၊ akm@burmapartnership.org (ျမန္မာ/အဂၤလိပ္)

ႏိုင္အဲမြန္၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဒါ႐ိုက္တာ၊ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

+၉၅ (၀) ၉၇၇၆၂၂၈၀၄၀၊ auemon@rehmonnya.org (ျမန္မာ/အဂၤလိပ္/မြန္)

 


5 August, 2016

Media Advisory: Launch of the Report “Invisible Lives: The Untold Story of Displacement Cycle in Burma”

On 12 August, 2016, Burma Link, Burma Partnership and Human Rights Foundation of Monland (HURFORM) will launch a new report titled, Invisible Lives: The Untold Story of Displacement Cycle in Burma. The report focuses on the continuing concerns of the displaced ethnic nationality communities from Burma, particularly the ethnic Mon, living along Burma’s southeast border. The report finds that the recent reforms have yet to sufficiently address causes of displacement in the southeast.

The Invisible Lives  recalls the case of Mon refugees who were sent back to Burma in 1994 from Thailand, yet became IDPs on their return. Over 20 years have passed and these IDPs remain dependent on humanitarian aid without adequate livelihood solutions. Prospects for return to their origin remain uncertain as the peace process has yet to address the root causes of their displacement. Furthermore, ongoing housing, land and property rights violations continue to render the definition of a safe and durable return meaningless. From the experiences of Mon refugees-turned IDPs, the report aims to shed light on lessons that can be learned from the past for all stakeholders currently involved in planning for the return of Burma’s refugees and IDPs along the Thailand-Burma border.

The report will be launched ahead of the “21st Century Panglong Conference” and a week before World Humanitarian Day.

When: 12 August, 2016

Time:  10:00am – 12:00pm

Where: Best Western Green Hill Hotel, No-(12), Pho Sein Road, Tamwe Township, Rangoon, Burma

                                                                           
For more information, please contact:

Aung Khaing Min; Advocacy and Research Officer, Burma Partnership; +95 (0) 9261009995, +66 (0) 979955305, akm@burmapartnership.org (Burmese/English)

Nai Aue Mon; Program Director, Human Rights Foundation of Monland; +95 (0) 9776 228040,   auemon@rehmonnya.org (Burmese/English/Mon)

This post is in: Uncategorized