Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရမႈ၏ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္

By Burma Link, Burma Partnership and Human Rights Foundation of Monland  •  August 12, 2016

ယေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္  ဘားမားလင့္ခ္၊ ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (HURFOM) တို႔မွ ပူးတြဲထုတ္ေ၀ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ အစိုးရသစ္သည္ စစ္ပြဲႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရမႈတို႔၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ကိုင္တြယ္၍ ေနရပ္ျပန္ေရး အဟန္႔အတားမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္မွ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္အားေပး ျမႇင့္တင္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လူမသိသူမသိဘဝမ်ား – ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူမသိေသးေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရမႈသံသရာ” အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ မြန္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနရျခင္း အေျခအေနအေၾကာင္းရင္းမ်ားအား အေလးေပးေဖာ္ျပထားၿပီး မၾကာေသးမီကာလ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ၎တို႔ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခ်က္ကိုေဖာ္ျပထားသည္။

“စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတို႔ရဲ႕ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေရးမူဝါဒေတြကို ျမန္မာစစ္တပ္က တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအသိုင္းအဝိုင္းေတြအေပၚ ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီၿပီး လက္နက္ကိုင္ စစ္ဆင္ေနတာေတြနဲ႔ ေပါင္းလိုက္ေတာ့ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း တစ္ေလွ်ာက္က  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြ ေနရပ္စြန္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရတာေတြ၊ အပယ္ခံရတာေတြ မနည္းမေနာ ျဖစ္လာေစခဲ့တယ္” ဟု မြန္ျပည္ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ ဒါ႐ိုက္တာ ႏိုင္အဲမြန္ကေျပာသည္။ “အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီၿပီး ေရရွည္ေနရပ္စြန္႔ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရသူေတြ ဇာတိေနရပ္ကုိ ျပန္ၾကတဲ့အခါ ဒုတိယအႀကိမ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရတာေတြ ထပ္မႀကံဳၾကရေစဖို႔ အာမခံႏိုင္ရပါမယ္။ အဲဒီအတြက္ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက စစ္ပြဲနဲ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရမႈတို႔ရဲ႕ အေျခခံအေၾကာင္းတရားေတြကို ေသခ်ာေပါက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္တယ္” ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“လူမသိသူမသိဘဝမ်ား” အစီရင္ခံစာတြင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပုိ႔ခံရကာ ဒုကၡသည္ အျဖစ္မွ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား (IDP မ်ား) အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရေသာ မြန္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳအား ျပန္ေျပာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္အဆင့္တုိင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ သက္ဆုိင္သူအားလံုးအေနျဖင့္ အတိတ္သခၤန္းစာမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ ဆင္ျခင္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ ဤအစီရင္ခံစာက မီးေမာင္းထုိးျပထားပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ထိုင္းႏိုင္ငံခရီးစဥ္၌ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္မွ ဒုကၡသည္ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္္ျပန္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အေလးေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္မွ ျဖစ္ေနဆဲလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္တကြ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ကာမအၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အဓမၼေပၚတာ ထမ္းခိုင္း ေစျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္းတို႔ကို အစဥ္တစုိက္ က်င့္သံုးေနမႈႏွင့္ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ေျမသိမ္းမႈႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အသစ္တဖန္ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အလားအလာလည္း ရွိေနပါသည္။

ထိုမွ်သာမက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္၌ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ေအာင္ပြဲရၿပီးေနာက္၌ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္ မ်ားသည္ ၎တို႔၏ဦးစားေပးမႈမ်ားအား ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ေရႊ႕သြားခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရကာ အပစ္ပယ္ခံရသည့္ တိုင္းရင္းသား လူထုမ်ားအား အစဥ္တစုိက္ ကူညီေပးေနသည့္ တိုင္းရင္းသားကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္း (CBO) မ်ားအတြက္ အကူအညီႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ား ဆက္လက္ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေနာက္ထပ္လုပ္ဖုိ႔ အခုလို NLD က ဦးေဆာင္တဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုေတြနဲ႔ မိုးထဲေလထဲ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူထုအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ႏွိမ္ခ်ေဘးဖယ္ျခင္းမခံရဘဲ အားေပးဖို႔၊ လႈံ႔ေဆာ္ေပးဖုိ႔၊ အာမခံေပးဖုိ႔ အားလံုးကလုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား အဖြဲ႔ တာဝန္ခံ ေဒၚခင္ဥမၼာကဆိုသည္။ “IDP နဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ေရရွည္ခံတဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြ ရႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ေနရပ္ျပန္ေရးနဲ႔  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္အားလံုးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ က႑တိုင္းမွာ IDP ေတြ၊ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားရပ္ရြာလူထုေတြ ပါဝင္ခြင့္၊ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေသခ်ာေပါက္ အာမခံေပးရပါမယ္” ဟု သူမက ဆက္ေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးအတြက္ နယ္စပ္တံခါးမ်ားဖြင့္ ေပးလိုက္ခ်ိန္မွစ၍ ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမင့္လာျခင္ႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈတိုးျမင့္လာျခင္းတို႔က မြန္ျပည္နယ္ တလႊား အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ (HLP) အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ပိုျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ လက္ရွိ HLP အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားရရွိေရးကို ဆက္လက္ၿခိမ္းေျခာက္ေနရာ ယင္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို လာမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအပါအဝင္ မည္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္မဆို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ယင္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ဆက္ရေနမႈ၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားတည္ရွိေနမႈ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ မတည္ၿငိမ္မႈ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္မႈ မရွိေသးျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့မည့္ ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းခ်က္ ကင္းမဲ့ေနမႈတို႔က IDP မ်ားအား မိမိတို႔ဇာတိေနရာသို႔ မျပန္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

“အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွာ အတိတ္ကာလက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံခဲ့ရသူေတြကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးရပါမယ္” ဟု ဘားမားလင့္ခ္အဖြဲ႔၏ ႏိုင္ငံတကာတာဝန္ခံလည္းျဖစ္၊ တည္ေထာင္သူလည္းျဖစ္ေသာ လီနာဇီဂ်ာက ေျပာသည္။ “ႏိုင္ငံတကာအလႉရွင္ေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလႉရွင္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕စီမံကိန္းေတြ၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြက စီမံကိန္းေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တာဝန္ခံမႈရွိဖို႔၊ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ဖို႔ အာမခံရပါမယ္။ ဒီစီမံကိန္းေတြဟာ စစ္ပြဲနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရမႈရဲ႕ အေျခခံ အေၾကာင္း တရားေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ တန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို အေျခခံအားျဖင့္ ေထာက္ခံ အားေပးဖို႔ လိုပါမယ္။” ဟု သူမက ဆက္ေျပာပါသည္။

ယခုအစီရင္ခံစာကို မြန္ IDP မ်ား၊ ေဒသခံရြာသားမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ား၊   အရပ္ဘက္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္   ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ –

ခင္ဥမၼာ – တာဝန္ခံ၊ ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔၊ +၆၆ (၀)၈၁ ၈၈၄ ၀၇၇၂

khinohmar@burmapartnership.org (ျမန္မာ/အဂၤလိပ္)

ႏိုင္အဲမြန္ – လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဒါ႐ိုက္တာ၊ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ +၉၅ (၀)၉၇၇ ၆၂၂ ၈၀၄၀ auemon@gmail.com (ျမန္မာ/အဂၤလိပ္/မြန္္)

လီနာဇီဂ်ာ – ႏိုင္ငံတကာတာဝန္ခံ၊ ဘားမားလင့္ခ္၊ +၉၅ (၀)၉၂ ၆၀၈၉ ၅၆၅၂ leena@burmalink.org (အဂၤလိပ္)

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေၾကာင္း –

မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (HURFOM) ကို ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုမွ ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ယခုလက္ရွိေခတ္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ မြန္ ရပ္ရြာလူထု ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားက တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၎၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထြန္းကားရန္ ျဖစ္သည္။ HURFOM သည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ အကူအညီမ်ားရႏိုင္ေစရန္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသို႔ ပံုမွန္ပ့ံပိုးေပးေနသည္။

ဘားမားလင့္ခ္  သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား အေရး စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ေပးၿပီး ၎တို႔၏ခံစားရမႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ျဖန္႔ခ်ိ ေပးသည္။

ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔သည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတဝွမ္းမွ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ကြန္ရက္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူ အားလံုး၏ စုေပါင္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ အားေပးေထာက္ကူေနပါသည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။


12 August, 2016

Burma Government’s Reforms Must Address Root Causes of Displacement in Ethnic Areas

By Burma Link, Burma Partnership and Human Rights Foundation of Monland

[Rangoon, 12 August 2016] – The new government should promote durable solutions for internally displaced persons (IDPs) and refugees along Burma’s southeast border by eliminating obstacles to return and tackling root causes of conflict and displacement, Burma Link, Burma Partnership, and Human Rights Foundation of Monland (HURFORM) said in a joint report released today.

The 65-page report, “Invisible Lives: The Untold Story of Displacement Cycle in Burma,” focuses on the continuing concerns of the displaced ethnic nationality communities, particularly ethnic Mon, from Burma living along the southeast border and finds that the recent reforms have not yet addressed the causes of their displacement.

“The discriminatory policies of the successive military regimes and the previous Thein Sein-led Government, coupled with decades of armed conflicts waged against ethnic minority communities by the Burma Army have led to a devastating number of displaced and disenfranchised ethnic minorities along the southeast Burma,” said NaiAue Mon, Program Director, Human Rights Foundation of Monland. “The new government led by the National League for Democracy (NLD) must work to guarantee that those who have survived decades of protracted displacement will not face secondary displacement upon their return to their origin by ensuring that political and economic reforms address the root causes of conflict and displacement,” he continued.

The “Invisible Lives” recalls the case of Mon refugees who were sent back to Burma in 1994 from Thailand, yet became IDPs on their return and have remained so for over 20 years. From their experiences, the report aims to shed light on lessons that can be learned from the past for all stakeholders involved in every stage of planning for the return of refugees and IDPs.

A visit by the State Counselor, Daw Aung San Suu Kyi to Thailand in July 2016 highlighted plans to repatriate the over 100,000 refugees from the Thailand-Burma border. However, the ongoing armed conflict in northern Shan and Kachin States, as well as related human rights abuses such as sexual violence, forced portering, routine use of torture and extrajudicial killing by the Burma Army signals the precarious and uncertain future of the peace process. In addition, the border-trade, land disputes and natural resource extraction as well as mega projects have the potential for renewing outbreaks of armed conflict in southeast Burma.

In addition, since political and economic reforms that began in Burma in 2011 and the triumphant victory of the NLD in the 2015 elections, donors have been shifting their priorities from along the Thailand-Burma border to inside the country. This has led to a further decline in aid and funding for ethnic service providers and community-based organizations (CBOs) who have traditionally supported the displaced and disenfranchised ethnic communities along the border.

“As the NLD takes the reins in furthering political and economic reforms in Burma, all parties must ensure that the efforts of the ethnic community organizations who have worked alongside their communities through challenging times are supported and advocated for, and not undermined,” said Khin Ohmar, Coordinator of Burma Partnership. “In order to find durable solutions for IDPs and refugees, all plans for repatriation and resettlement must ensure ownership and participation by IDPs, refugees and ethnic communities in all aspects of decision making,” she continued.

According to the findings of the report, since Burma opened its borders to foreign trade, increase in foreign investment and land confiscation has led to further violations of housing, land and property (HLP) rights across Mon State. The report found that the ongoing HLP rights violations continue to pose a threat to durable livelihood solutions in southeast Burma and must be addressed in any peace negotiations, including the upcoming 21st Century Panglong Conference. These violations, coupled with the continuing impunity of the Burma Army, presence of landmines, the fractured and exclusionary ceasefire negotiations and the absence of a sustainable political solution, has kept IDPs from returning to their place of origin.

“National reconciliation must include those who were victims of past human rights violations,” said Leena Zieger, International Coordinator and founder of Burma Link. “International donors and peace donors must ensure that their projects, particularly in ethnic areas, are transparent, accountable, and sustainable. The projects must address root causes of displacement linked to conflict and fundamentally support ethnic communities’ aspirations for equality, self-determination and the establishment of a genuine federal union,” she continued.

The report is based on interviews with Mon IDPs, villagers and victims of human rights abuses, representatives from civil society and international non-government organizations, ethnic armed organizations, and political parties.


For more information, please contact:

KhinOhmar; Coordinator, Burma Partnership; +66 (0)81 8840 772, (English/Burmese) khinohmar@burmapartnership.org

NaiAue Mon; Program Director, Human Rights Foundation of Monland; +95 (0)977 622 8040, auemon@gmail.com (Burmese/English/Mon)

Leena Zieger; International Coordinator, Burma Link; +95 (0)92 6089 5652, leena@burmalink.org (English)


About the organizations:

Human Rights Foundation of Monland (HURFORM) HURFORM, with the aim of restoring democracy, human rights and genuine peace in Burma, provides information and reports to all campaign organizations to receive support from the international community for democratic reform in Burma.

Burma Link advocates for Burma’s ethnic nationalities and displaced people, and shares their voices and stories locally and internationally.

Burma Partnership is a network of organizations throughout the Asia-Pacific region supporting the collective efforts of all peoples working towards democracy, peace and human rights in Burma.

Download this press release in English here.

Download the report here

Tags: , , , , , , , , , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
Burma Partnership Celebrates Continuing Regional Solidarity for Burma and Embraces the Work Ahead for Progressive Voice
U.S.: Lifting Sanctions on Myanmar Puts Human Rights Progress At Risk
United Nationalities Federal Council Statement
21st Century Panglong Conference Reaffirms Obstacles to Peace
The Elders welcome Myanmar peace conference