Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

By 111 Myanmar/Burma Civil Society Organizations  •  May 3, 2016

သို႔

ဦးထင္ေက်ာ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ေန႔စြဲ ။         ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ ရက္

ေလးစားအပ္ပါေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အရပ္ဘက္လူထု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရသစ္မွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီး တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူအမ်ားစုကို ဧၿပီလ အတြင္း လႊတ္ေပးခဲ့သည္ကုိ လႈိက္လွဲဝမ္းေျမာက္စြာ ေက်းဇူးတင္ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလုိပါသည္။ ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးျခင္းသည္ အတိတ္ကာလတြင္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ားမွ ခဲြထြက္လာျခင္းကုိ ျပသေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက် အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ သံဓိဌာန္ခ်ထားသည္ကုိလည္း ေပၚလြင္ ေစပါသည္။ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သူမွ် အျပစ္ေပး အေရးယူခံရျခင္းမရွိရန္ အာမခံႏုိင္ေရးအတြက္ ဖိႏွိပ္သည့္ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ရန္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္မွ တင္သြင္းခဲ့သည့္အႀကံျပဳခ်က္ကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို လတ္တေလာ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ မ်ားစြာ အားတက္မိပါသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ၾကည္ႏူး၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ အေျခအေန ေတြ႔ျမင္ရေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ အမ်ားအျပားမွာ မတရားပုဒ္မမ်ားတပ္၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ဆက္လက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရဆဲ ရွိေနေသးသည္ကုိလည္း မိမိတုိ႔မွသတိျပဳမိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ ႀကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား ဆက္လက္ရွိေနေသးသည့္အျပင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးပန္းတုိင္ ေရာက္ရွိရန္အတြက္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးယႏၱရားမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္လည္း အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနသည္ဟု မိမိတို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းႏွင့္ ညီေသာ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္ အေရးပါေသာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနပါသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ရန္၊ တုိင္းျပည္၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအား တရား၀င္ အတည္တက် ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္  အစုိးရမွဖဲြ႔စည္းေပးထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လက္ရွိအေျခအေနသည္ အားနည္းခ်က္မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ လက္ေတြ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး  ထိေရာက္မႈမရွိ၊ အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္ အဆင့္မရွိသည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ ႏုိင္ငံအဆင့္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ်ားအား အရည္အခ်င္း စစ္ေဆး သံုးသပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔ (International Coordinating Committee – Subcommittee on Accreditation – ICC-SCA) က ထုိသုိ႔ေသာ စိုးရိမ္စရာအေျခအေနမ်ားရွိေနသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း အကဲျဖတ္ထားပါသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား ဥပေဒပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈပုိင္းတို႔တြင္ ပါရီအေျခခံမူမ်ားအား လိုက္နာမႈမရွိသည့္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ “B” အဆင့္သာ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၌ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔၀င္မ်ားတြင္ရွိရမည့္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း သင့္ေတာ္ခုိင္မာသည့္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပေပးထားျခင္းမရွိပါ။လူထုၾကားနာပဲြမ်ား၊ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းပဲြမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈမွတစ္ဆင့္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ထုိ႔အျပင္ ေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖဲြ႔မွာလည္း ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ၀န္ႀကီးဌာနတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည္သာမက မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အရပ္ဖက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္သာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံလုပ္ကုိင္ရန္ တင္းက်ပ္စြာ ကန္႔သတ္ခံထားရသည့္အျပင္ ဥပေဒတြင္ ေရေရရာရာသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသည့္ အဖဲြ႔တြင္း လုပ္ထံုး လုပ္နည္း မ်ားကို ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖဲြ႔ကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးအပ္ထားျခင္းမွာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေစသည္ဟု သံုးသပ္ပါသည္။

ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား ဥပေဒေရးရာပုိင္းႏွင့္ ဖဲြ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနသည္ဟု မိမိတုိ႔ယံုၾကည္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္၏ တရား၀င္မႈႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ကုိးစားခံရမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းကိုအေျခခံၿပီး အမ်ားပါ၀င္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ရွိရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ လြတ္လပ္၍ အမွီအခုိကင္းသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျချပဳအဖဲြ႔မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈွႏွင့္ အဆိုျပဳမႈတုိ႔ျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏ ဦးေဆာင္မႈပံုစံကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္မွာ ပဏာမလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေရးႀကီးသည့္အဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲေဖာ္ေဆာင္သည့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး အခ်ိန္ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာမူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္တုိ႔အား ခုိင္မာေတာင့္တင္း ေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ  အထူးအခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနလ်က္ရွိသည္။ ICC-SCA က တုိက္တြန္းထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ယခုကာလတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္၍ အမွီခုိကင္းမႈ၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈတုိ႔ကို တုိးတက္ေစၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ေကာ္မရွင္အား ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္၍အမွီခုိကင္းမႈအား အာမခံေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ခုိင္မာစည္းေႏွာင္မႈရွိသည့္ အဖဲြ႔တြင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား ပါရီအေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ တရား၀င္ျပဌာန္းေပးပါရန္ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။ ပါရီအေျခခံမူမ်ားကို အျပည့္အ၀လုိက္နာသည့္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္သည္ တုိင္းျပည္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းႏွင့္ညီေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေဆာက္အအံုတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု မိမိတုိ႔မွ ယံုၾကည္ပါသည္။

အထက္ပါ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ သမၼတႀကီးမွ အေလးထားစဥ္းစားေပးသည့္အတြက္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါက အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံေပးအပ္တင္ျပႏုိင္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိး ေထာက္ခံၾကေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား –

၁။ ရခုိင္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး (All Arakan Students’ & Youths’ Congress – AASYC)

၂။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) (Assistance Association for Political Prisoners (Burma) – AAPP)

၃။ ဒီမုိကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ (Action Committee for Democracy Development – ACDD)

၄။ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔ (Association of Human Rights Defenders and Promoters – HRDP)

၅။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအဖဲြ႔ (Action Labour Rights – ALR)

၆။ နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္ က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖြဲ႕ (Back Pack Health Worker Team – BPHWT)

၇။ ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖဲြ႔ (Burma Partnership – BP)

၈။ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ (Burmese Women’s Union – BWU)

၉။ ကေလးအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေကာ္္မတီ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (Committee for Protection and Promotion of Child Rights (Burma)CPPCR)

၁၀။ ကာလာရိန္းဘိုး (Colors Rainbow)

၁၁။ လူထုအေျချပဳ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ (ကမိုေသြး) (Community Sustainable and Livelihood Development – Kamothway – CSLD)

၁၂။ ထား၀ယ္ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႔ (Dawei Development Association – DDA)

၁၃။ ထား၀ယ္လယ္သမားသမဂၢ (Dawei Famer Union – DFU)

၁၄။ ထား၀ယ္သုေတသနအသင္း (Dawei Research Association – DRA)

၁၅။ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ (Equality Myanmar)

၁၆။ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစု (Forum for Democracy in Burma – FDB)

၁၇။ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ (Gender Equality Network – GEN)

၁၈။ စစ္မွန္ေသာျပည္သူ႔ေက်းကၽြန္အဖြဲ႕ (Genuine People’s Servants – GPS)

၁၉။ လူ႔အခြင္႔အေရးကာကြယ္သူမ်ား – ျမင္းျခံ (Human Rights Defender – Myingyan)

၂၀။ မြန္ျပည္ လူ႔အခြင့္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (Human Rights Foundation of Monland – HURFOM)

၂၁။ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေစာင္႔ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (IFI Watch Myanmar)

၂၂။ ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္ (Kachin Development Networking Group – KDNG)

၂၃။ ကရင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္ (Karen Environmental and Social Action Network – KESAN)

၂၄။ ကြမ္းၿခံကုန္းကြန္ရက္ (Kun Gyan Gon Network – KGGN)

၂၅။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ (Karen Human Rights Group – KHRG)

၂၆။ ကလ်ာဏမိတၱေဖာင္ေဒးရွင္း (Kalyana Mitta Development Foundation – KMDF)

၂၇။ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (Kachin Peace Network – KPN)

၂၈။ ေကာင္ေရြ လူမႈလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရး ကြန္ယက္ (Kaung Rwai Social Action Network – KSAN)

၂၉။ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္ (Karen Rivers Watch – KRW)

၃၀။ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး – ထုိင္းႏုိင္ငံ (Kachin Women’s Association Thailand – KWAT)

၃၁။ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး (Karen Women’s Organization – KWO)

၃၂။ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (Kachin Women Peace Network – KWPN)

၃၃။ လားဟူအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ ့ (Lahu Women’s Organization – LWO)

၃၄။ ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (Metta Development Foundation)

၃၅။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈအတြက္ ျမန္မာ႔အိုုင္စီတီအဖြဲ ႔(Myanmar ICT for Development Organization – MIDO)

၃၆။ ျမန္မာလူထုမဟာမိတ္ (Myanmar People Alliance)

၃၇။ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ (National Network for Education Reform – NNER)

၃၈။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖြံံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအင္အားစု (Network for Democracy and Development – NDD)

၃၉။ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (Network for Human Rights Documentation – Burma (ND-Burma))

၄၀။ မ်ိဳးဆက္သစ္ (သွ်မ္းျပည္) (New Generation (Shan State))

၄၁။ ေပါင္းကူး (Paung Ku)

၄၂။ ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး (Palaung Women’s Organization – PWO)

၄၃။ ယုံၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ (People’s Alliance for Credible Elections – PACE)

၄၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တရားမွ်တေရးအဖြဲ႔ (Peace and Justice)

၄၅။ ျပည္ႀကီးခင္ (Pyi Gyi Khin – PGK)

၄၆။ ပြိဳင့္ – ရုိးရာ၀န္းက်င္ျမႇင့္တင္ေရးအဖဲြ႔ (Promotion Of Indigenous and Nature Together – POINT)

၄၇။ ျပည္သူ႔ကြန္ရက္ (ပဲခူးတိုင္း) (Public Network (Bago Division))

၄၈။ ကမိုေသြးဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သဘာဝေရာင္ျခည္အဖြဲ႔ (Rays of Kamothway and Indigenous People Network)

၄၉။ ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရး မ႑ိဳင္ (Shan Human Rights Foundation – SHRF)

၅၀။ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔လႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႔ (Shwe Gas Movement)

၅၁။ ေရႊျခေသၤ႔လူမႈေစာင္႔ေရွာက္ေရးအဖြ႔ဲ(ေရႊဘို) (Shwechinthae Social Service Group (Shwebo))

၅၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ကြန္ဂရက္ (Students and Youth Congress of Burma – SYCB)

၅၃။ သူရိယစႏၵာပတ္ဝန္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔(မင္းကင္းၿမိဳ႕) (Thuriya Sandra Environmental Watch Group)

၅၄။ တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး (Ta’ang Students and Youth Organization – TSYO)

၅၅။ ထား၀ယ္အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ (Tavoyan Women’s Union – TWU)

၅၆။ ထား၀ယ္လူငယ္အစည္းအရုံး (Tavoyan Youth Organization – TYO)

၅၇။ ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ား သမဂၢ (Union of Karenni State Youth – UKSY)

၅၈။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (Women’s League of Burma – WLB)

၅၉။ ဝံလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (ရခိုင္ျပည္) (Wan Lark Development Foundation (Arakan))

၆၀။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္အေျချပဳ လူမႈ ေျပာင္းလဲေရးအဖြဲ႔ (Youth For Social Change Myanmar)

၆၁။ မ်က္ဝန္းသစ္ (အသိပညာရပ္ဝန္း) ပဲခူးတိုင္း၊ အုုတ္ဖိုၿမိဳ႕

၆၂။ အလင္းသီတံ (မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း)

၆၃။ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္)

၆၄။ ဧရာဝတီလူငယ္ကြန္ရက္

၆၅။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနွင့္ေျမယာလုပ္သားမ်ား သမဂၢ (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

၆၆။ ဒို႔ေျမကြန္ရက္

၆၇။ စိမ္းလန္းျပင္ဦးလြင္

၆၈။ ျပင္ဦးလြင္ ေျမယာႏွင့္ ေတာင္သူကြန္ရက္

၆၉။ လြတ္လပ္ေသာအရိႈခ်င္းမ်ားအင္အားစု

၇၀။ ေစတုတၲရာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႔

၇၁။ ပ်ိဳးခင္းသစ္ မအူပင္

၇၂။ ျမစ္ေကြ႔ဧရာ

၇၃။ ေရႊျခၤေသ့ေဇယ်သိဃၤေတာင္သူကြန္ရက္ – ေရႊဘို

၇၄။ ရွမ္းေတာင္ကြန္ရက္

၇၅။ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ပညာေရးေကာ္မတီ (Burmese Migrant Workers’ Education Committee -BMWEC)

၇၆။ မြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေကာင္စီ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (Muslim Women Council of Myanmar-MWCM)

၇၇။ Arakan EITI Watch Committee

၇၈။ Arakan Rivers Network (ARN)

၇၉။ Ayeyarwady Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (MATA) Working Group

၈၀။ Ayeyarwady West Development Organization (AWDO)

၈၁။ Article 19 Myanmar

၈၂။ Burma Issues

၈၃။ Burma Link

၈၄။ Committee for Internally Displaced Karen People (CIDKP)

၈၅။ Candle Light

၈၆။ COMREG, Myanmar

၈၇။ Center for Youth and Social Harmony

၈၈။ Democratic Education Corner

၈၉။ Dawei Pro-bono Lawyer Network

၉၀။ Dawei Youth Fellowship

၉၁။ Future Light Center

၉၂။ Free Thinkers

၉၃။ Human Rights Educators’ Network

၉၄။ Integrated Development Executive Association – IDEA (Shan State)

၉၅။ Independent Worker Unions Cooperative Program

၉၆။ Justice Movement for Community – Innlay

၉၇။ Karen Office of Relief and Development (KORD)

၉၈။ Let’s Help Each Other

၉၉။ Action Based Community Development (ABCD)

၁၀၀။ People for People – Rakhine State

၁၀၁။ Social Program Aid for Civic Education (SPACE)

၁၀၂။ Shan Students’ Union (Thailand)

၁၀၃။ Southern Youth (Taninthary)

၁၀၄။ Takapaw

၁၀၅။ Taunggyi Education Network

၁၀၆။ Tanintharyi Friends

၁၀၇။ The Seagull: Human Rights, Peace & Development

၁၀၈။ Upper Chindwin Youth Network

၁၀၉။ Uak Thon Local Social Development Organization

၁၁၀။ Women and Peace Action Network (Shan State)

၁၁၁။ Zinlum Committee (တန္ဖဲ)အဖဲြ႔

 

အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္

ခင္ဥမၼာ

ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖဲြ႔
+66 (0) 818840772, khinohmar@burmapartnership.org

ေအာင္မ်ိဳးမင္း

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ
+95(0)9448015306, myominburma@gmail.com

အိတ္ဖြင့္ေပးစာ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

 


To

U Htin Kyaw, President of the Republic of the Union of Myanmar

Honorable Mr. President,

We, the 111  undersigned civil society organizations from Burma/Myanmar, welcome the government’s release of political prisoners and detained students and supporters, who were facing trials, over two occasions on 8 and 17 April 2016. It not only represented a decisive break with repressive practices of the past, but demonstrated firm commitment to democratic governance and human rights protection in the country. We are further encouraged by the early series of reforms, by the new government, that have been pursued, including the recommendation by the Legal Affairs and Special Cases Assessment Commission to repeal or amend repressive laws to ensure that no one shall be punished for exercising their basic rights and freedoms in the country.

However, it is also at this joyous occasion that we recall scores of other activists and human rights defenders who remain imprisoned on politically motivated grounds. Admittedly, a formidable human rights challenge still underlies the country’s democratic transition and it is imperative that accountability and protection mechanisms are strengthened so that genuine “national reconciliation” can be achieved.

In that regard, the Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC) is an important institution that can contribute significantly to human rights protection and governance in the country. After all, it is the only state-formed organ tasked exclusively to promote and protect human rights, and its creation suggests an institutional approach to addressing and tackling the human rights situation in the country.

However, the MNHRC as it stands today is arguably in a state of “crisis”. The MNHRC has repeatedly proven to be ineffective with little impact on the ground, in particular the inability to render justice to victims of violations and abuses. Such concerns were validated by the global governing body of NHRIs, who accredited the MNHRC with a “B” status for falling short of the minimum and normative standards stipulated in the Paris Principles.

While the MNHRC Act (2014) contains certain broad eligibility criteria for Commission members, it does not amount to a sound and robust selection/appointment process. The founding law is silent on a comprehensive selection criteria and coherent selection processes, including through public hearings and consultations as well as Parliamentary oversight, among others.  It also grants authority to an “Executive-heavy” Selection Board to adopt its own undefined internal procedures while restricting engagement only to “registered” civil society groups.

As such, we believe that fundamental and structural reforms of the MNHRC are urgently needed. The re-constitution of the MNHRC’s leadership body, through the formalization and implementation of a merit-based, inclusive and transparent selection/appointment process of Commission members that involves the broad participation and inputs of independent rights-based civil society, is a crucial first step to repair the legitimacy and public confidence deficits suffered by the MNHRC. The government now has a prime opportunity to strengthen the legal framework and mandate of the MNHRC and should act on the ICC-SCA’s recommendations to ensure the independence, effectiveness and accountability of the MNHRC. We believe that, an MNHRC that is fully compliant with the Paris Principles can be a valuable partner for human rights protection and governance in the country.

We thank you for your attention to this important issue and remain available to provide you with further information as required.

Sincerely,

Signed by-

 1. ရခုိင္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး (All Arakan Students’ & Youths’ Congress – AASYC)
 2. ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) (Assistance Association for Political Prisoners (Burma) – AAPP)
 3.  ဒီမုိကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ (Action Committee for Democracy Development – ACDD)
 4. လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔ (Association of Human Rights Defenders and Promoters – HRDP)
 5. အလုပ္သမားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအဖဲြ႔ (Action Labour Rights – ALR)
 6. နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္ က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖြဲ႕ (Back Pack Health Worker Team – BPHWT)
 7. ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖဲြ႔ (Burma Partnership – BP)
 8. ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ (Burmese Women’s Union – BWU)
 9. ကေလးအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေကာ္္မတီ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (Committee for Protection and Promotion of Child Rights (Burma)CPPCR)
 10. ကာလာရိန္းဘိုး (Colors Rainbow)
 11. လူထုအေျချပဳ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ (ကမိုေသြး) (Community Sustainable and Livelihood Development – Kamothway – CSLD)
 12. ထား၀ယ္ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႔ (Dawei Development Association – DDA)
 13. ထား၀ယ္လယ္သမားသမဂၢ (Dawei Famer Union – DFU)
 14. ထား၀ယ္သုေတသနအသင္း (Dawei Research Association – DRA)
 15. ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ (Equality Myanmar)
 16. ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစု (Forum for Democracy in Burma – FDB)
 17. က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ (Gender Equality Network – GEN)
 18. စစ္မွန္ေသာျပည္သူ႔ေက်းကၽြန္အဖြဲ႕ (Genuine People’s Servants – GPS)
 19. လူ႔အခြင္႔အေရးကာကြယ္သူမ်ား – ျမင္းျခံ (Human Rights Defender – Myingyan)
 20. မြန္ျပည္ လူ႔အခြင့္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (Human Rights Foundation of Monland – HURFOM)
 21. ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေစာင္႔ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (IFI Watch Myanmar)
 22. ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္ (Kachin Development Networking Group – KDNG)
 23. ကရင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္ (Karen Environmental and Social Action Network – KESAN)
 24. ကြမ္းၿခံကုန္းကြန္ရက္ (Kun Gyan Gon Network – KGGN)
 25. ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ (Karen Human Rights Group – KHRG)
 26. ကလ်ာဏမိတၱေဖာင္ေဒးရွင္း (Kalyana Mitta Development Foundation – KMDF)
 27. ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (Kachin Peace Network – KPN)
 28.  ေကာင္ေရြ လူမႈလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရး ကြန္ယက္ (Kaung Rwai Social Action Network – KSAN)
 29. ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္ (Karen Rivers Watch – KRW)
 30. ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး – ထုိင္းႏုိင္ငံ (Kachin Women’s Association Thailand – KWAT)
 31. ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး (Karen Women’s Organization – KWO)
 32. ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (Kachin Women Peace Network – KWPN)
 33. လားဟူအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ ့ (Lahu Women’s Organization – LWO)
 34. ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (Metta Development Foundation)
 35. ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈအတြက္ ျမန္မာ႔အိုုင္စီတီအဖြဲ ႔(Myanmar ICT for Development Organization – MIDO)
 36. ျမန္မာလူထုမဟာမိတ္ (Myanmar People Alliance)
 37. ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ (National Network for Education Reform – NNER)
 38. ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖြံံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအင္အားစု (Network for Democracy and Development – NDD)
 39. လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (Network for Human Rights Documentation – Burma (ND-Burma))
 40. မ်ိဳးဆက္သစ္ (သွ်မ္းျပည္) (New Generation (Shan State))
 41. ေပါင္းကူး (Paung Ku)
 42. ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး (Palaung Women’s Organization – PWO)
 43. ယုံၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ (People’s Alliance for Credible Elections – PACE)
 44. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တရားမွ်တေရးအဖြဲ႔ (Peace and Justice)
 45. ျပည္ႀကီးခင္ (Pyi Gyi Khin – PGK)
 46. ပြိဳင့္ – ရုိးရာ၀န္းက်င္ျမႇင့္တင္ေရးအဖဲြ႔ (Promotion Of Indigenous and Nature Together – POINT)
 47. ျပည္သူ႔ကြန္ရက္ (ပဲခူးတိုင္း) (Public Network (Bago Division))
 48. ကမိုေသြးဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သဘာဝေရာင္ျခည္အဖြဲ႔ (Rays of Kamothway and Indigenous People Network)
 49. ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရး မ႑ိဳင္ (Shan Human Rights Foundation – SHRF)
 50. ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔လႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႔ (Shwe Gas Movement)
 51. ေရႊျခေသၤ႔လူမႈေစာင္႔ေရွာက္ေရးအဖြ႔ဲ(ေရႊဘို) (Shwechinthae Social Service Group (Shwebo))
 52. ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ကြန္ဂရက္ (Students and Youth Congress of Burma – SYCB)
 53. သူရိယစႏၵာပတ္ဝန္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔(မင္းကင္းၿမိဳ႕) (Thuriya Sandra Environmental Watch Group)
 54. တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး (Ta’ang Students and Youth Organization – TSYO)
 55. ထား၀ယ္အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ (Tavoyan Women’s Union – TWU)
 56. ထား၀ယ္လူငယ္အစည္းအရုံး (Tavoyan Youth Organization – TYO)
 57. ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ား သမဂၢ (Union of Karenni State Youth – UKSY)
 58. အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (Women’s League of Burma – WLB)
 59. ဝံလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (ရခိုင္ျပည္) (Wan Lark Development Foundation (Arakan))
 60. ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္အေျချပဳ လူမႈ ေျပာင္းလဲေရးအဖြဲ႔ (Youth For Social Change Myanmar)
 61. မ်က္ဝန္းသစ္ (အသိပညာရပ္ဝန္း) ပဲခူးတိုင္း၊ အုုတ္ဖိုၿမိဳ႕
 62. အလင္းသီတံ (မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း)
 63. ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္)
 64. ဧရာဝတီလူငယ္ကြန္ရက္
 65. ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနွင့္ေျမယာလုပ္သားမ်ား သမဂၢ (ျမန္မာႏုိင္ငံ)
 66. ဒို႔ေျမကြန္ရက္
 67. စိမ္းလန္းျပင္ဦးလြင္
 68. ျပင္ဦးလြင္ ေျမယာႏွင့္ ေတာင္သူကြန္ရက္
 69. လြတ္လပ္ေသာအရိႈခ်င္းမ်ားအင္အားစု
 70. ေစတုတၲရာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႔
 71. ပ်ိဳးခင္းသစ္ မအူပင္
 72. ျမစ္ေကြ႔ဧရာ
 73. ေရႊျခၤေသ့ေဇယ်သိဃၤေတာင္သူကြန္ရက္ – ေရႊဘို
 74. ရွမ္းေတာင္ကြန္ရက္
 75. ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ပညာေရးေကာ္မတီ (Burmese Migrant Workers’ Education Committee -BMWEC)
 76. မြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေကာင္စီ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (Muslim Women Council of Myanmar-MWCM)
 77. Arakan EITI Watch Committee
 78. Arakan Rivers Network (ARN)
 79. Ayeyarwady Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (MATA) Working Group
 80. Ayeyarwady West Development Organization (AWDO)
 81. Article 19 Myanmar
 82. Burma Issues
 83. Burma Link
 84. Committee for Internally Displaced Karen People (CIDKP)
 85. Candle Light
 86. COMREG, Myanmar
 87. Center for Youth and Social Harmony
 88. Democratic Education Corner
 89. Dawei Pro-bono Lawyer Network
 90. Dawei Youth Fellowship
 91. Future Light Center
 92. Free Thinkers
 93. Human Rights Educators’ Network
 94. Integrated Development Executive Association – IDEA (Shan State)
 95. Independent Worker Unions Cooperative Program
 96. Justice Movement for Community – Innlay
 97. Karen Office of Relief and Development (KORD)
 98. Let’s Help Each Other
 99. Action Based Community Development (ABCD)
 100. People for People – Rakhine State
 101. Social Program Aid for Civic Education (SPACE)
 102. Shan Students’ Union (Thailand)
 103. Southern Youth (Taninthary)
 104. Takapaw
 105. Taunggyi Education Network
 106. Tanintharyi Friends
 107. The Seagull: Human Rights, Peace & Development
 108. Upper Chindwin Youth Network
 109. Uak Thon Local Social Development Organization
 110. Women and Peace Action Network (Shan State)
 111. Zinlum Committee (တန္ဖဲ)အဖဲြ႔

 

 

Download the open letter in English here.

Download the open letter in Burmese here.

For more information, please contact:

Khin Ohmar, Burma Partnership, +66(0)818840772, khinohmar@burmapartnership.org

Aung Myo Min, Equality Myanmar, +95(0)9448015306, myominburma@gmail.com

Tags: , , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts