Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

ေဘာကထာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအေပၚ IKO ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

By International Karen Organization  •  March 12, 2016

၁။ ၈/၀၂/၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ေဘာကထာေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗမာအစိုးရ လွ်ပ္စစ္စြမ္း အား စီမံေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ KNU သူးေလကုမၸဏီလီမီတက္တို႔မွ MOU နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိး လိုက္ျခင္းအေပၚ ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကရင္ျပည္သူလူထုမ်ားမွ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သလို KNU ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္အတြင္းမွလည္း မေျပမလည္ေျပာဆိုသံမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၆/၀၂/၂၀၁၆ တြင္ KNU ဗဟိုမွ ေျဖရွင္းခ်က္စာတေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည့္အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။

၂။ ေဘာကထာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး KNU (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ကရက္အၿပီး (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ KNU EC အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ (၉)အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိေနပါလွ်က္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဤသို႔ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု IKO မွ သံုးသပ္သလို ကရင္ ျပည္သူလူထုမ်ား စိတ္ပူပန္မႈ ကင္းရွင္းေစရန္ MOU ၏ မူရင္းကို အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရွိရန္ ထုတ္ျပန္သင့္သည္ဟု IKO မွ အႀကံျပဳပါသည္။

၃။ အာဏာရွိ KNU ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစု၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကရင္ျပည္သူမ်ား၊ ကရင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းႏွင့္ KNU အတြင္း လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားက လုပ္ငန္းမ်ားေဖၚေဆာင္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့ဘူးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ ေခါင္းေဆာင္တစုသည္ KNU ကြန္ကရက္မွ ေပး အပ္ထားေသာ တာ၀န္သက္တမ္းကုန္ဆံုးလုနီးၿပီျဖစ္ေသာ ယခုလိုအခ်ိန္အထိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဘာကထာအေရးကိစၥ ေပၚခဲ့ရသည္ဟု IKO မွ သံုးသပ္သည္။
၄။ အဆိုပါ အာဏာရွိ KNU ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အသံေကာင္းဟစ္ၿပီး သက္တမ္းကုန္ ေတာ့မည့္ သိန္းစိန္အစိုးရ၏ အသစ္တက္လာမည့္ NLD အစိုးရအား အခက္အခဲႀကံဳေစမည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ပါရမီ ျဖည့္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာ ကရင္လူမ်ိဳးအပါအ၀င္ ဗမာျပည္သူတရပ္လံုး၏ ဆႏၵကို ေက်ာခိုင္းဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္ ေနပါသည္။

၅။ KNU ၏ မေရရာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ သိန္းစိန္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ နယ္ ေျမတိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ဗမာတပ္မေတာ္ စစ္ဆင္ေရး တိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔ကို ခံေနရသည့္အျပင္ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္အေခ်ခ်ပါက အာမခံခ်က္မရွိသလို ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ဆက္ေနထုိင္ပါကလည္း ဖိအားအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးခံေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား တေန႔တျခားမ်ားျပားလာေနသည္။

၆။ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ား မေပၚေပါက္ေစရန္ႏွင့္ ကရင္တမ်ိဳးသားလံုးေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ တန္းတူေရး၊ တရားမွ်တ ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌါန္းခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေနာင္လာလတၱံ႔ေသာအခ်ိန္တြင္ KNU ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကရင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ KNU တြင္း လုပ္ေဖၚ ကိုင္ဖက္မ်ားတို႔၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွါ ယခင္ KNU ကြန္ကရက္အဆက္ ဆက္မွ တာ၀န္ေပးျခင္းခံခဲ့ရေသာ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားနည္းတူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိႏွင့္ လက္တြဲညီညီလုပ္ ေဆာင္ရန္ IKO မွ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္…
– Mahn Orlando (ျမန္မာႏွင့္ ကရင္ဘာသာ) +61431 527267
– Naw Htooku Hsarsay (English and Karen) +44 114-249828, +44-794522425
– Naw Myra Dahgaypaw (English and Karen) +1-718-207-2556
၄င္းသေဘာထားထုတ္ျမန္မာဘာသာကုိ ဤ ေနရာတြင္ ရယူႏိုင္သည္။

Tags: , , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
Development for Whom?
Shan groups to Burma’s government: The Salween River is not for sale
Concerns about the Naung Pha dam on the Salween River
Balancing Human Rights and Environmental Protection with Diplomacy and Investment
Statement of concern regarding launch of IFC’s Hydropower Developers’ Working Group for Myanmar