Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

By Ethnic Armed Organizations  •  March 26, 2016

၁။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္အတူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၄) မွ (၂၆) အထိေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ယင္း ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာ အၾကံေပးမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၇၉) ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ ယခုကဲ့သုိ႔ (၃) ရက္တိုင္တုိင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေျခအေန၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ေခၚယူက်င္းပႏိုင္မႈအပါအဝင္ JICM/JMC/UPDJC စုဖဲြ႔မႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖဲြ႔ သက္တမ္းကာလအတြင္း နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ကို အစပ်ဳိးႏိုင္ခဲ့ျခင္းတို႔အေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလဆန္ုးမွစ၍ တရားဝင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ အႏိုင္ရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွ ဦးေဆာင္ဖဲြ႔စည္းေပးထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္မည့္ အစိုးရသစ္ကို လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အျမန္ဆုံး ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ သဘာထားခ်မွတ္ထားျခင္းကိုလည္းေကာင္း လိႈက္လဲ စြာ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္သြားရမည့့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း “အရံသင့္ ျပင္ဆင္ ေစာင့္ဆုိင္း ေနပါေၾကာင္း ထိပ္သီးအစည္းအေဝးႀကီးက သေဘာထားခ်မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသစ္၏ တိုင္းျပည္သုိ႔ မိန္႔ၾကားမည့္ ပထမဆုံး နိင္ငံေတာ္အေျချပ မိန္႔ခြန္းႀကီးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ပါဝင္လာမည္ဟုလည္း မိမိတို႔မွ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

၄။ အစိုးရအဖဲြ႔သစ္လက္ထက္တြင္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ “ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းရးညီလာခံ” သို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ အဆင့္ဆင့္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအားလံုး၏ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားလိုအပ္ေနေၾကာင္း မိမိတို႔မွနားလည္သေဘာ ေပါက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအားလုံး အတူတကြ ပါဝင္ေရး/ကိုယ္စားျပဳေရးသည္ မျဖစ္မေနႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဦးစားေပးကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိပ္သီးအစည္းအေဝးက လမ္းညႊန္ခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းကိစၥကို လတ္တေလာအေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ဖဲြ႔စည္းထား သည့္ နုိင္ငံေရးဆိုင္ရာညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (Delegation for Political Negotiation
– DPN) ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ပဏာမေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းႏိုင္ရန္ Delegation for EAO Unity (DEU) ကိုလည္း ညီလာခံႀကီးက ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ ပါသည္။ ယင္းေတြ႔ဆုံပဲြမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ညီညြတ္မႈကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္ႀကီးတြင္ အားလုံးအတူတကြ ပါဝင္လာႏိုင္မည့္လမ္းစျဖစ္လိမ့့္မည္ဟုလည္း မိမိတို႔ ရိုးသားစြာ ယုံၾကည္ ပါသည္။

၅။ NCA ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ နိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံအရ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအထိ ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရိွ သည္အထိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး အင္တိုက္အားတိုက္ ညီညြတ္စြာ ပါဝင္ၾကရန္လုိေၾကာင္း ထိပ္သီးအစည္းအေဝးက အေလးအနက္ သံုးသပ္သည္။

၆။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ “တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (EAO Peace Process Steering Team – EAO PPST)” ကိုလည္း ဤ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးႀကီးက ဖဲြ႔စည္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၇။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံး၏ နုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္အထိ ကတိကဝတ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလ်က္ အစိုးရသစ္ ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္လည္းေကာင္း ညိႇႏိႈင္းႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ –

၁။ ဗိုလ္မႈးႀကီး ခြန္ဥကၠာ – ၀၈၁ ၉၅၀ ၂၁၅၈ (ထိုင္း)၊ ၀၉၂ ၅၉၂ ၅၈၇ ၄၃ (ျမန္မာ)
၂။ Pu Zing Cung – ၀၉၇ ၀၉၁ ၃၈၀၇ (ထိုင္း)၊ ၀၉၉ ၇၅၀ ၀၃၈ ၈၁ (ျမန္မာ)
၃။ ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္း – ၀၈၁ ၈၀၇ ၆၂၇၉ (ထုိင္း)၊ ၀၉၄ ၂၂၁ ၉၁၉ ၄၁ (ျမန္မာ)

Tags: , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ Delegation for Political Negotiation (DPN) သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
21st Century Panglong Conference Reaffirms Obstacles to Peace
New Report Urges Government to Address Protracted Displacement in Upcoming Panglong Conference
Women’s Inclusion in Myanmar’s Nationwide Ceasefire Agreement
Positive Developments at Mai Ja Yang, Yet Obstacles Remain Ahead of 21st Century Panglong Conference