Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

ကခ်င္ျပည္နယ္အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

By Civil Society Network for Peace-Kachin State  •  March 26, 2016

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ေသာ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုံု ပါ၀င္သည့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ယက္ (Civil Society Network for Peace (CSNeP-Kachin State) သည္ မိမိျပည္နယ္အတြင္း တရားမွ် တ၍ ေရရွည္တံ့ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္ကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ဖိုရမ္ကို ပါ၀င္သူ (၁၆၂) ဦး၊ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ( 30 ) ဖြဲ႕တုိ႕သည္ ၂၅-၂၆ မတ္လ ၂၀၁၆ ရက္မ်ား တြင္ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေအာက္ပါသေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

 

1) ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ။

  • ကခ်င္ေဒသတြင္စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းမ်ားရပ္တန္႕ရန္၊ အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္မ်ားအားလံုးပါ၀င္ေရးမူႏွင့္ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ႏုိင္သည္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားရန္လိုသည္။
  • တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ပဋိပကၡျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအရာကိုေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ကာ ျပည္သူ႕ကိုယ္ စားျပဳသူမ်ားပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ကိုဖြဲ႔စည္းၿပီး စစ္မွန္ေသာဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို ဦးတည္ကာ၊ စစ္မွန္တရား မွ်တ၍ျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ေရရွည္ တည္တ့ံေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ သြားရန္။ ထိုသို႕ကိုယ္စားျပဳရာတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၃၀% ပါ၀င္မႈေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ လူငယ္ကိုယ္စားျပဳမ်ားလည္း အဓိပၸါယ္ရွိစြာပါ၀င္ရန္။
  • တႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တြင္ပါရွိသည္အတုိင္း ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို တိက်စြာေလးစား လုိက္နာရန္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ထားရွိ၍ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမွာက္ကာ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရမွ အသိအမွတ္ ျပဳေပးရမည္။

2) လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ။

  • ျပည္သူလူထုမ်ားအား ပုဒ္မ ၁၇/၁ ႏွင့္ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ေက်းရြာမ်ား အိမ္မ်ားကိုမီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား၊ တုိင္းရင္းသူမ်ား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ ခံရမႈမ်ားကိုရပ္တန္႕ကာ၊ ယခုတရားရင္ဆုိင္ရေသာ အမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး တရားမွ်တစြာ စီရင္ရန္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူကို ျပင္းထန္စြာ အေရးယူႏုိင္ရန္။ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စစ္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပါအခ်က္မ်ား ကိုျပင္ဆင္ရန္။
  • ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ လက္ခံရ ယူခြင့္ရွိရန္။ ၊
  • စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား အတြက္လံုေလာက္ေသာ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး ၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး က႑မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္း ႏွင့္ အညီဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးနုိင္ရန္၊ မိမိေနရပ္သို႕မိမိဆႏၵႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျပန္ႏုိင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။ ျပည္သူလူထုေနထိုင္ေသာ ရပ္ရြာေဒသအနီး တပ္ခ်ထားေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တပ္စခန္းမ်ားကုိ တပ္ဆုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ေျမျမႈပ္မိုင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေပးရန္။

3) သဘာ၀သယံဇာတအေရးကိစၥ။

  • ကခ်င္ျပည္သူမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သဘာဝသယံဇာတပစၥည္းမ်ား အားလံုုး၏ ပင္ရင္းပိုုင္ရွင္ျဖစ္သျဖင့္ သယံဇာတဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ခြဲေဝသုံးစြဲမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္၍ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုုတ္ျပန္ျခင္း၊ ပညာ ေပးျခင္းဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ (EITI) စနစ္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သုံးသပ္သြားရန္လုိအပ္သည္။
  • ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းကုိ လုံးဝ ရပ္တန္႔ေပးရန္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးမျပဳေသာ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေစေသာ သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းႏိုင္မႈမရွိေသးသေရြ႕ရပ္တန္႔ထားေပးရန္။
  • သယံဇာတေၾကာင့္ျဖစ္လာမည္႕ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ၊ လက္နက္ကိုုင္ ပဋိပကၡ၊ လူမႈေရးထိခိုုက္မႈ ျပႆနာမ်ားကိုု ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည္႔ၾကပ္မတ္ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚလာပါက အစုိးရမွတာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈ ရွိရမည္။

4) မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ။

  • ကခ်င္ျပည္နယ္လူထု၈၀%ခန္႔သည္ ၾကီးမားေသာမူးယစ္ေဆး၀ါး ျပသာနာ၏ဆုိးက်ဳိးကို ၾကံဳေတြ႕ေနရ သျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းကိုပုိမုိထိေရာက္ေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ အရပ္ဖက္လူ႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအားလုံး အတူတကြပူးေပါင္းကာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ဥပေဒကုိ အစုိးရသစ္မွ ေရးဆြဲျပဌာန္း ေပးရန္။

ဆက္သြယ္ရန္

၁) ၀၉၂၅၃၁၀၈၁၄၇ (ေဒၚနန္ပူ)
၂) ၀၉၄၂၃၇၁၅၃၁၃ (ဦးလနန္)
၃) ၀၉၂၅၀၇၉၀၃၂၈ (ေဒၚဆုိင္းဇင္)
၄) ၀၉၂၅၄၂၈၅၃၉၂ (ေဒၚထုဆမ္)

Tags: , , , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts