Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

ျမန္မာ-ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္ (IPA)ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ ေမးခြန္းလႊာအေပၚ ျမန္မာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

By Myanmar Alliance for Transparency and Accountability and Land In Our Hand  •  January 14, 2016

ျမန္မာအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာ-ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္ (IPAကိုု ၂၀၁၄ခုုႏွစ္မွစ၍ အထူးဂရုျပဳ ေလ့လာေနခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ-ဥေရာပသမဂၢ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္ (IPA) ၏သက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းလႊာကိုု Development Solutions ဟုုေခၚေသာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုုမွ ေပးပိုု႔ခဲ့ ပါသည္။ ထုုိေအဂ်င္စီကိုု ဥေရာပသမဂၢမွ ငွားရမ္းထားေသာ္လည္း ”ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ တရားဝင္ ရပ္တည္ခ်က္ကို ကိုယ္စားမျပဳ” ဟုဆိုသျဖင့္ ဥေရာပ သမဂၢ ကုုန္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္နာ ထံသုုိ႔ စာေရးသားေပးပိုု႔ခဲ့ပါသည္။

က်ႏိုပ္တို႔အေနျဖင့္ မၾကာခင္ ခ်ဳပ္ဆုုိမည့္ ျမန္မာ-ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ ေပးေရးသေဘာ တူညီခ်က္ (IPA) ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး မ်ားစြာ စုုိးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။ ထုုိေမးခြန္းလႊာကိုု ေျဖၾကားေပးၿပီးေနာက္ ျမန္မာအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စိုုးရိမ္မႈမ်ားကိုု အေလးအနက္ ထားမထား၊ မိမိတို႔ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အီးယူတို႔၏ ညွိႏိႈင္းမႈေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈရွိေစမည္ ဆိုသည့္အခ်က္ ႏွင့္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္အတိုင္း အီးယူသည္ ” ျမန္မာအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္မ်ားႏွင့္ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသည္” ဟုု သာမန္ကာလွ်ံကာ အျဖစ္လုုပ္သည့္ သေဘာႏွင့္သာ အဆံုုးသတ္မည္လားစသည့္ေမးခြန္းမ်ားကိုုေရးသားေမးျမန္းထားပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ား၏သေဘာသဘာဝသည္လည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမည့္ ထိုုသေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္းအား ဖတ္ရႈေလ့လာခြင့္ မရပဲ ျမန္မာ-ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္ (IPA)၏ သက္ေရာက္မႈအလားအလာ ေမးခြန္းမ်ားကိုု မည္သို႔ ေျဖနိင္ပါမည္နည္း။ အီးယူသည္ ျမန္မာအရပ္ ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကိုု အမွန္တကယ္ပင္ စိတ္အားထက္သန္စြာ သိလုိပါက ယခုုအခ်ိန္အထိ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အဆုုိျပဳထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္းႏွင့္တကြ ဥေရာပ ကုုန္သြယ္ေရး ဌာနႏွင့္ ျမန္မာအစိုုးရတုုိ႔၏ ရပ္တည္မႈမ်ားကိုုပါ ရိုးသားပြင့္လင္း စြာ အသိေပး သင့္ပါသည္။

Development Solutions ေအဂ်င္စီမွ ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ႐ႈေထာင့္ျဖင့္ မသက္ဆုုိင္ဘဲ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ အဓိက ေရးဆြဲထားပံုု ရေပသည္။

“ထုုိသေဘာတူညီခ်က္ကိုု ကၽြႏုု္ပ္တုုိ႔ အားလံုုးမွ လိုုအပ္သလား” ဟူေသာ အဓိကေမးခြန္းကိုုလည္း မထည့္သြင္းပဲ ခ်န္လွပ္ခဲ့သည္ဟု က်ႏ္ုပ္တို႔ ယူဆသည္။

ျမန္မာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း(၂၀၀)ေက်ာ္ လက္မွတ္ေရးထုုိး ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၄ခုုႏွစ္ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သကဲ့သုုိ႔ပင္ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအ ေနျဖင့္ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုု လံုး၀ လက္မွတ္ေရးထုုိးျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ဒီမုုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈတြင္ ကနဦးေဆာင္ရြက္သည့္ အဆင့္မ်ားတြင္သာ ရွိေနပါေသးသည္။ ဥပေဒမ်ားစြာႏွင့္ မူဝါဒမ်ားစြာကိုု ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လုုိအပ္ေနပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုုသည္ ဒီမိုုကေရစီႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ခုုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားကိုု အႏၲရာယ္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏုုိင္ပါသည္။

အမ်ဳိးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုု အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ဆုုိထားၿပီး ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုု ျပန္လည္ သံုုးသပ္ေနေသာ အျခားႏုုိင္ငံမ်ားထံမွ ေလ့လာသင္ယူရန္ လုုိပါသည္။ ဥပမာ-အင္ဒုုိနီးရွားႏုုိင္ငံတြင္ သတၱဳတြင္း ဥပေဒ သစ္တစ္ရပ္သည္ ႏုုိင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ဘ႑ာ ပိုုရေစႏိုင္ၿပီး ႏိုုင္ငံအတြင္း အလုုပ္အကုုိင္မ်ားလုုိ ပိုုမိုု ဖန္တီးေပးႏုုိင္ေသာ္လည္း ႏုုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုု သံုုးၿပီး အဟန္႔အတား စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစသကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔ဘ႑ာထဲမွ နစ္နာေၾကး သန္းေထာင္ခ်ီၿပီး ေတာင္းသည့္ကိုု ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။

Development Solutions၏ ေမးခြန္းလႊာတြင္ ေအာက္ပါ အဆက္စပ္ဆံုုး အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု မေမးျမန္းထားသျဖင့္လည္း အလြန္အမင္း စိုုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္

– ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚ မူတည္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား (performance requirements for foreign investors)၊ ႏိုုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား မည္သုုိ႔ မည္ပံုု ျပဳမူလုုပ္ေဆာင္သင့္္သည္၊ မည္သည့္ က႑မ်ားကိုု ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ခ်မေပးဘဲ ကန္႔သတ္ထားသင့္ၿပီး မည္သည့္ က႑မ်ားကိုု အမ်ားပိုုင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ဝင္ေငြ ရရွိေရး သီးသန္႔ထားသင့္သည္ စသည့္တုုိ႔အေပၚ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးႏုုိင္ပါသည္။

– ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလာေစမည့္ အလားအလာ။ ယခုုေမးခြန္းလႊာသည္ အားလံုုးအတြက္ တစ္ပံုုစံ တည္း ျဖစ္ပံုုရၿပီး တမူကြဲျပားေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မရွိေပ။

– ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူကိုု အကာအကြယ္ေပးေရး ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္လွ်င္ ေျဖရွင္းေရး လုုပ္ထံုုး (investor protection and investor-state dispute settlement – ISDS)၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္မႈ အတိုုင္းအတာတုုိ႔အေပၚ အလားအလာရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား။

– ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူကိုု အကာအကြယ္ေပးေရး၊ ႏိုုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ အျငင္းပြားမႈျဖစ္လွ်င္ ေျဖရွင္းေရး လုုပ္ထံုုး (investor protection and investor-state dispute settlement – ISDS)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္အား တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား။ ျမန္မာအစိုးရ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အႏုညာတ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းမတိုင္မီ ျပည္တြင္း၌သာကိစၥအရပ္ရပ္ကို ျပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုေသာ သေဘာထားကို အီးယူက သေဘာမတူေၾကာင္း သိရပါသည္။ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ျပည္တြင္း တရားရုံး တက္ေစပါက အစိုးရအေနႏွင့္ ျပည္တြင္း တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္ရပါလိမ့္မည္။ အီးယူ လက္ရွိ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စနစ္မွာ ဥေရာပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုသာ အထူးအခြင့္အေရးရေစမည္။

ႏိုင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ဆက္ဆံမႈ အမႈအခင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အႏုညာတ ခုံရုံးမ်ား မွ ျမန္မာျပည္ကို ဒဏ္ေငြ႐ိုက္ခဲ့လွ်င္ ျပည္သူပိုုင္ ႏုုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြအေပၚ ဘ႑ာေရး ဆံုုး႐ံႈးႏုုိင္ေျခ အလြန္ႀကီးမားမႈႏွင့္ သက္္ေရာက္မႈမ်ား။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုုကိုု လိုုခ်င္စိတ္။ ေမးခြန္းလႊာတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အားလုံးက IPAကို မလြဲမေသြ လက္ခံမည္မွာ ေမးစရာမရွိသကဲ့သိုု႔ အပိုင္တြက္ထားသည့္သေဘာျဖစ္ေနသည္။ ျပည္သူပိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြကို မထိခိုက္ေစပဲ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ အျခားနည္းမ်ားရွိပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္ၾကီးမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအာမခံဝယ္ယူႏိုင္သလိုု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အကာအကြယ္ေပးေရးကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတုုိ႔၏ ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျပည္ပမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတိုင္းကို ISDS ေပးျခင္းေၾကာင့္ ဆံုုး႐ံႈးမႈမ်ားႏိုင္သည့္ အေျခအေနအထိ စြန္႔စားရန္ မလိုအပ္ပဲ အခ်ဳိ႕ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ အရဲစြန္႔လိုုသည္မ်ားကိုု ေသခ်ာက်နစြာ သံုုးသပ္ၿပီး ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုုိင္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ ေကာင္း၊ဆိုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚ မူတည္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကို အကာ အကြယ္ေပးသင့္၊ မသင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားေသာေၾကာင့္ အစိုးရက (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအေပၚ) ထိန္းေက်ာင္းစည္းၾကပ္ႏိုင္ေသာ အဝန္းအဝိုင္းပိုက်ယ္သည့္ အိႏိၵယႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔တြင္ အစျပဳက်င့္သုံးေနေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚ မူတည္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း ပံုုစံသစ္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ႏွင့္ ျမန္မာ အစုုိးရသို႔ စာေပါင္း မ်ားစြာတင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ – ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ျမန္မာအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလြန္ စိတ္ဝင္စားပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအကာအကြယ္ေပးေရးသေဘာတူညီခ်က္သည္ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိုု အားေပးျမင့္တင္” ေပးမည္ဟုု ၾကားရေသာေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ လက္ရွိ ညွိႏိႈင္းလွ်က္ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္းကို ျမန္မာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ထုတ္ျပန္ေပးၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အစျပဳရန္ တုုိက္တြန္းလုုိက္ပါသည္။ ထိုုသုုိ႔ သိရွိမွသာ ျမန္မာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သေဘာထားတစ္ခုုကိုု ယူႏုုိင္ပါမည္။

ဤေမးခြန္းလႊာကိုု အင္တာနက္ေပၚတြင္ အြန္လိုုင္း ေျဖၾကားႏုုိင္ေၾကာင္း အသိမေပးခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ယခု သိလာရပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ေမးခြန္းလႊာသည္ ျမန္မာဘာသာျပန္ မရွိသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ သုံးေသာ အဓိက တိုုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း မရွိေပ။ ဤသည္မွာ ေျဖၾကားႏုုိင္မည့္ အုုပ္စုုမ်ားကိုု သိသိသာသာ ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အြန္လိုုင္းေမးခြန္းလႊာကိုု ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔က တင္ခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၃၀ အထိဟုုသာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ Development Solutions ေအဂ်င္စီမွ ေမးခြန္းလႊာ ေျဖဆုုိရန္ ေပးထားေသာ အခ်ိန္သည္ ေဒသခံ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား သက္ဆုုိင္ေသာ အုုပ္စုုမ်ားအတြက္ လံုုေလာက္ရွိ၊ မရွိလည္း သိလုုိပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အင္တာနက္ဝဘ္ဆုုိဒ္ ((http://www.eu-myanmarsia.com/)တြင္ SIA Inception Reportအစီရင္ခံစာ (၂၀၁၅ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ) တြင္ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္သည္ “ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ သက္ဆုုိင္ပါဝင္သူမ်ားကိုု ေက်ာ္လြန္ၿပီး နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တုုိင္းရင္းသား လူနည္းစုုမ်ား/ ထိရွနစ္နာလြယ္ေသာ အုုပ္စုုမ်ား ပါဝင္ေသာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းကိုု အႀကံျပဳထားပါသည္။ ဥေရာပအတြင္း လုုပ္ကိုုင္ေနေသာ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ကုုမၺဏီမ်ားသာမက ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း လုုပ္ကုုိင္ေနေသာ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ကုုမၺဏီမ်ားပါ ဤတုုိင္ပင္ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ရယူမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ျမန္မာ – ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ (သိုု႔မဟုုတ္) အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္ရန္ အလားအလာမ်ားကိုုပါ ဆန္းစစ္သံုုးသပ္ၾကည့္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္” ဟုု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၀) အထက္ပါ အခ်က္ကိုု ယခုုေမးခြန္းလႊာႏွင့္ ယခုုလအတြင္း က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ဘက္စံုု သက္ဆုုိင္သူမ်ားပါဝင္သည့္ အလုုပ္႐ံုုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုုသည္ မလံုုေလာက္ မျပည့္မီေၾကာင္း ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၅၇၁)ေက်ာ္၏ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၅၁၈)ဖြဲ႕ျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (MATA) ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၅၃) ဖြဲ႕ျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဒို႔ေျမကြန္ရက္ (LIOH) ႏွင့္ က႑ အသီးသီးမွ အရပ္ဘက္အဖြဲအစည္းမ်ားမွ ေလးေလးနက္နက္ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာပါသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ေဒၚဆိုင္ေရာ္ – ဖုန္း ( ၀၉ ၅၀၁ ၈၈၁၁ )
ဦးေက်ာ္သူ – ဖုန္း (၀၉-၂၀၄၃ ၇၀၉)
ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး – ဖုန္း (၀၉-၅၂၂၈၄၄၆)
ဦးသန္႔ဇင္ – ဖုန္း (၀၉-၄၂၂၁၉၀၆၉၁)
စိုင္းဆမ္ခမ္း – ဖုန္း ( ၀၉ ၉၇ ၅၇ ၂၃၃၉၃ )

Tags: , , , , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
Beneficial Ownership: Tackling Hidden Company Ownership Through Myanmar’s EITI Process
Examining Foreign Direct Investment in Mon State, Burma
HURFOM conducts FDI study to halt exploitation and violation in Mon State
Myanmar government announces ground-breaking reforms of toxic jade business
Land Confiscations and Collective Action in Myanmar’s Dawei Special Economic Zone Area: Implications for Rural Democratization