Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးထားၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀း – ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

By Ethnic Armed Organizations  •  November 10, 2015

 

၁။     တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထုိးထားၾက သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖ႔ြဲအစည္း (EAO) (၈)ဖြဲ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တစ္ဖြ႔ဲလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ (၃) ဦး၊ ေလ့လာသူ (၂) ဦး၊ EAO ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (EAO JMC) မွ (၃) ဦး၊ EAO ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (EAO UPDJC) မွ (၁) ဦး ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖ႔ြဲအစည္းမ်ား ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (EAO CT) မွ (၈) ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၈၇) ဦး တက္ေရာက္ေသာ “တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖ႔ြဲအစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္း အေ၀း – ပထမအႀကိမ္”ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔မွ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဇင္းမယ္ၿမိဳ႕၌     ေအာင္ျမင္စြာ   က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

၂။       ယင္း ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ အေက်အလည္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။

 

(က)    မိမိတုိ႔ (၈) ဖြ႔ဲအတြင္း ခုိင္မာသည့္ ညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္ထားရွိရန္ ႏွင့္ အဖြ႔ဲအတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စနစ္တက် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊

(ခ)   NCA ကုိ လတ္တေလာ လက္မွတ္မထုိးႏုိင္ေသးေသာ ဘ၀တူ EAO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရရွိၿပီး ညီညြတ္မႈကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ ႏွင့္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္၊

(ဂ)     NCA ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ JICM, JMCႏွင့္ UPDJC လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လက္ရွိအစုိးရႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မၾကာမီ ဖြ႔ဲစည္းေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္၊

(ဃ)   EAO အဖ႔ြဲအစည္းအားလံုး ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး တစ္ခုကို UNFC ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အျမန္ဆံုးက်င္းပသြားရန္။

၄။     ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္   က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းအေပၚ   ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူ   သက္ဆိုင္သူအားလံုးကို လည္းေကာင္း၊ အႏိုင္ရပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတို႔ကိုလည္းေကာင္း ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။

ျပည္သူလူထု၏ စစ္မွန္ေသာဆႏၵ ျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ကို ေခ်ာေမ႔ြစြာ ဖြ႔ဲစည္းသြားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရအဖဲြ႔သစ္အေနျဖင့္လည္း လက္ရွိအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို ဆက္လက္ၿပီး အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားလိမ့္မည္ဟု အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ပါသည္။

၅။     ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔ေပးရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအပါအဝင္ အထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံျပည္သူမ်ား၊ မတရားအသင္းဥပေဒျဖင့္ အျပစ္ေပးအေရး ယူခံေနရသည့္ အဖ႔ြဲအစည္းဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကိုခြ်င္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ ဤ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးႀကီးမွ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

၆။     ဘဝတူ ညီေနာင္ EAO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးအေနျဖင့္ ဘံုႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ “ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္   ဒီမိုကရက္တစ္ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္

ေရး ပန္းတုိင္သုိ႔” ညီညီညြတ္ညြတ္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ၾကပါစ႔ဟု တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

 

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး/ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ)

(KNU/KNLA-PC)ေကအဲန္ယူ – ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU) ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး

(CNF) ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA) ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖ႔ဲြခ်ဳပ္

(PNLO) သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ

(RCSS)ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)

ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ   (ALP)

 

ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္။

ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား

၁။ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း (+၆၆) ၈၁၈ ၀၇၆ ၂၇၉၊ (+၉၅) ၀၉၄ ၂၂၁ ၉၁၉၄၁

၂။ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းဟန္ (+၆၆) ၀၈၈ ၈၅၆ ၉၁၈၆၊ (+၉၅) ၀၉၄ ၉၃၇ ၈၃၃၄

သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

Tags: , , , , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
Burma Partnership Celebrates Continuing Regional Solidarity for Burma and Embraces the Work Ahead for Progressive Voice
Myanmar’s New Dawn :Opportunities for Aung San Suu Kyi and U.S.-Myanmar Relations
Expanding People’ Solidarity for a Just and Inclusive ASEAN Community
Civil society launches #FreeThe5KH campaign in support of the imprisoned ADHOC staff and NEC official
Myanmar logging ban a major step to forest sector reform