Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

By Arakan Army  •  October 20, 2015

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အလွည့္အေျပာင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လွ်က္ရွိၿပီး အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအား ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံေသာ္လည္း အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းခံရေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အစိုးရတစ္ရပ္အား ယခုက်င္းပမည့္အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာရန္ သံုးသပ္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲအား “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမည္”၊ “လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တမႈရွိမည္”၊ “ရရွိလာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳမည္” ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အလားအလာမေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲအား ပ်က္စီးေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ဖန္တီးလာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲလူထုသေဘာထား ဆႏၵေပးခြင့္ရေသာ အခုိက္အတန္႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအား အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ (အထူးသျဖင့္) ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ေစရန္၊ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မိမိတို႔တပ္မ်ားလႈပ္ရွားရာစစ္ေဒသမ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားထားၿပီးၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ NCA လက္မွွတ္မေရးထိုးရေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိရာ ကခ်င္၊ ရွမ္း(ေျမာက္)၊ ကိုးကန္႔၊ တအာင္း(ပေလာင္)၊ ရခိုင္အစရွိေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသို႔ လူ၊ စစ္လက္နက္အင္အားမ်ားကို အလံုးအရင္းျဖင့္ျဖည့္တင္းလွ်က္ရွိၿပီး စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈအရွိန္မ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားသည္လည္း ယခင္ထက္ပို၍ ျဖစ္ပြားလာေနဆဲျဖစ္သည္။

အဖြဲ႔အစည္း (၈)ခုသာပါသည့္ NCA ဟုသမုတ္ထားေသာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရခိုင္ေဒသအတြင္းတြင္ သာမန္ႏွင့္မတူေသာ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာေနေသာေၾကာင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မိမိတို႔တပ္မ်ားအား တိုက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိပ္တိုက္တိုးရန္ရွာလိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရွာင္လႊဲ၍မရေသာ အေနအထားမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားကာ ရခိုင္ေဒသအတြင္း ႏိုင္ငံေရးမတည္မၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္လာၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအား ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္မိပါသည္။

လက္ရွိအာဏာရအစိုးရအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအခ်ိန္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္စြာ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေကာက္ကာငင္ကာ အင္အားတိုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အေျခအေနကိုမၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ တမင္တကာ ျပဳလုပ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤလုပ္ရပ္အား ကၽြႏူ္ပ္တို႔ရကၡိင့္တပ္မေတာ္မွ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်လိုက္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အေကာက္ၾကံ ဆင္ထားေသာအကြက္ထဲသို႔ မေရာက္ရွိေစရန္ ရဟန္းရွင္လူႏွင့္ရခုိင္မိဘျပည္သူမ်ား၊ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ သတိရွိရွိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္ေပသည္။ အကယ္၍ စစ္ေရးအရွိန္တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာပါက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တြင္သာ တာဝန္အျပည့္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္

ဆက္သြယ္ရန္
Phone; (86) 18088164061
Email; arakanarmy2012@gmail.com

Tags: , , , , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
Offensives Must Stop to Show Commitment to the 21st Century Panglong Agreement
More Displacement, More Abuses in Latest Burma Army Attacks
ယခင္ျမန္မာ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မေတြ႔ဆုံႏုိင္ေျကာင္း MNTJP/MNDAA၊ PSLF/TNLA၊ ULA/AA တုိ႔၏ ပူးတဲြသေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
United League of Arakan/ Arakan Army Statement
RSF calls for thorough Investigation of Bombing at Journalist’s Home