Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

မြန္ ျပည္မြန္ ျပည္သစ္ပါတီ၏အားလုံးပါ၀င္သည့္တနိင္ငံ လုံးအပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရး ရပ္ တည္ခ်က္အေပၚ သေဘာထားထု တ္ ျပန္ခ်က္

By Mon Civil Society Organizations  •  October 12, 2015

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏အားလုံးပါ၀င္သည့္တနုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမွဳ လက္မွတ္ထုိးေရး ရပ္တည္ခ်က္ကုိ က်နပ္တ နုိင္ငံတကာေရာက္မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားက  ေထာင္စုုျငိမ္းခ်မ္းေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဒုဥကၠဌဦးေအာင္မင္းသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၅-ရက္ မြန္ျပည္နယ္သံျဖုဇရပ္ျမုိ႔တြင္မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠဌနိင္ေထာ္မြန္နွင့္ေတြ႔ဆုံျပီး တနုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည၊္သုိ႔ရာတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက စာခ်ဳပ္လက္ မွတ္ထုိးေရးသည္ ၄င္း၏အားလုံးပါ၀င္ေရးမူအေပၚတြင္ စြဲျမဲစြာ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖ႔ြဲမ်ားအေပၚ ထုိးစစ္ဆင္ေနျခင္းကုိ လုံး၀ရပ္ဆုိင္းျခင္းမရွိသ၍ တုိင္းရင္း သားအားလုံးပါ၀င္လက္မွတ္ထုိးခြင့္မရွိသည့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မ်ဳိးသည္ တုိင္းျပည္၏စစ္မွန္သည့္ျပည္ တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးနုိင္မည္မဟုတ္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ယုံၾကည္သည္၊ထုိ႔ေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၈-၃၀ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖ႔ြဲမ်ား၏ထိပ္သီး အ စည္းအေ၀းတြင္ အားလုံးပါ၀င္ေရးမူကုိ ဆက္လက္ေတာင္းဆုိရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ အျခားတုိင္း ရင္းသား   ၉   ဖြဲ႔ႏွငအတူ   တနုိင္ငံလုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကုိ   လက္မွတ္မထုိးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုလြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္ကတည္းက ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းမွဳ မရရွိေပ၊ ျမန္ မာအစုိးရအဆက္ဆက္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ စစ္ပြဲဆင္ႏြဲေနျပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အားလုံးႏွင့္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးရရန္ မည္သည့္အခါမွ် မၾကဳိးပမ္းခဲ့ေပ၊၄င္းအစား     အစုိးရသည္သပ္သွ်ဳိျဖိဳခြဲေရးေပၚလစီက်င့္သုံးျပီး   တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႔ႏွင့္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးရယူသည့္အခ်ိန္တြင္     အျခားအဖ႔ေြဲ ပၚ     ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ေနသည္ကုိ    ေတ႔ြရေပသည္၊ဥပမာအားျဖင့္   ၁၉၈၉-၂၀၁၀   ကါလတြင္    ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖ႔ြဲမ်ားႏွင့္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမွဳလက္မွတ္ထုိးနုိင္ေသာ္ လည္း ရွမ္းျပည္ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမွဳ လက္မွတ္ထုိးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀   ခုသမတဦးသိန္းစိန္အာဏါရလာျပီးေနာက္တြင္ရွမ္းျပည္ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမွဳ လ်င္ျမန္စြာ       လက္မွတ္ထုိးနုိင္ခဲ႔ပါသည္သ႔ေသာ္နုိင္ငံ၏ေျမာက္ပုိင္းရွိကခ်င္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚထုိးစစ္ဆင္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရေပသည္၊တနိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၁ရ ဖြဲ႔ျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္း ထားသည္ တနုိင္ငံလုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာညွိႏွိင္းေရးအဖြဲ႔(NCCT)သည္အစုိးရႏွင့္     ၁၇   လၾကာေဆြးေႏြးညွိႏွိင္းခဲ့ပါသည္၊သုိ႔ေသာ္လည္း   သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထုိးသည့္အခ်ိန္တြင္   အစုိးရသည္ NCCT အဖြဲ႔၀င္ ၁၁ ဖြဲ႔ကုိသာ ဖိတ္ေခၚျပီး ၆ ဖြဲ႔ကုိ ခ်န္ထားခဲ့ပါသည္၊၄င္း ၆ ဖြဲ႔အနက္ ၃ ဖြဲ႔သည္ အစုိးရႏွင့္တုိက္ပြဲ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္ကုိ ေတြ႔ရေပသည္၊ထုိ႔ေၾကာင့္ တနုိင္ငံလုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္သည္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖ႔ြဲအခ်ဳိ႔ႏွင့္လက္မွတ္ထုိးျပီး အဖြဲ႔အခ်ဳိ႔ကုိခ်န္ထားသည့္ အစုိး ရ၏ေနာက္ထပ္သပ္သွ်ဳိျဖိဳခြဲေရးေပၚလစီတခုပင္ ျဖစ္သည္၊ အာလုံးပါ၀င္နုိင္သည့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္နွင့္နုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံးေဆြးေႏြးေရးမျပုလုပ္နုိင္သ၍ တည္တ့ံသည့္စစ္မွန္ေသာျငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္    ၆၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ     ျပည္တြင္းစစ္အဆုံးသတ္ေရးကုိ   ရရွိနို္င္မည္မဟုတ္ေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ နိင္ငံတကာေရာက္ က်နပ္တ႔မြန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္

၁၊အာလုံးပါ၀င္ေရးေပၚလစီအေပၚဆက္လက္ရပ္တည္သြားရန္ႏွင့္တနုိင္ငံလုံးျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မွဳ တြင္   ဦးေဆာင္သည့္အခန္း႑မွ   ဆက္လက္ပါ၀င္သြားရန္   မြန္ျပည္သစ္ပါတီအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း။

၂၊အစုိးရ၏နုိင္ငံေရး၊စစ္ေရးဖိအားကုိ တြန္းလွန္နုိင္ရန္အတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအား ၀ုိင္းရံေထာက္ ခံၾကပါရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ မြန္လူမ်ဳိးမ်ားအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း။

၃၊အာလုံးပါ၀င္နုိင္သည့္တနိင္ငံလုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးနွင့္နုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံးေဆြးေႏြးေရးအေပၚ ေထာက္ခံၾကပါရန္ ျပည္တြင္းနုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္နုိင္ငံတကာမိသားစုမ်ားအား တုိက္တြန္းအပ္ေပသည္။

၁.မြန္အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ထုိင္းနုိင္ငံ)

၂.ထုိင္းနိင္ငံမြန္အသင္း

၃.အေ၀းေရာက္မြန္အသင္း နယူဇီးလန္

၄.မြန္မ်ဳိးဆက္အဖြ႔အဲ   စည္း အဂၤလန္

၅.ဒိန္မတ္မြန္အဖြဲ႔အစည္း

၆.မြန္အဖြဲ႔အစည္းေနာ္ေ၀း

၇.ပန္နီကါရီမြန္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ ဂ်ပန္

၈.မြန္မေလးရွားအဖြဲ႔

၉.မြန္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ

၁၀.ၾသေၾတးလီယားမြန္အဖြဲ႔

၁၁.ကေနဒါမြန္အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ေရးအဖ႔ြဲ

၁၂.အေမရိကမြန္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔(USA)

၁၃.အေမရိကမြန္သင္ဂအဖြဲ႔ (USA)

၁၄.ေျမာက္ကါလုိရို္င္နားမြန္အဖြဲ႔ (USA)

၁၅.ဘတ္ဖုိလုိမြန္အဖြဲ႔ (USA)

၁၆.အုိ္္ဟာအုိမြန္အဖြဲ႔(USA)

၁၇.မြန္ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (Fort Wayne, IN, USA)

၁၈.အုိင္အို၀မြန္အဖြဲ႔(USA)

၁၉.မီနီဆုိတာမြန္အဖြဲ႔(USA)

၂၀.ကုိုလုိရာဒုိမြန္အဖြဲ႔(USA)

၂၁.တက္ဆက္မြန္အဖြဲ႔(USA)

၂၂.အရီဆိုနာ မြန္အဖြဲ႔(USA)

၂၃.ယူထမြန္အဖြဲ႔(USA)

၂၄.ေအာရီကြန္မြန္အဖြဲ႔(USA)

၂၅.ဖလုိရီဒါမြန္အဖြဲ႔(USA)

Media contacts:

Nai Kasuah Mon (Thailand) +66 813659140

Minn Thein Oo (Europe) +45 27215597

Nai Pamoik Chan (North America) 780-298-5796

 သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။ 
Tags: , , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
Burma Partnership Celebrates Continuing Regional Solidarity for Burma and Embraces the Work Ahead for Progressive Voice
Myanmar’s New Dawn :Opportunities for Aung San Suu Kyi and U.S.-Myanmar Relations
Expanding People’ Solidarity for a Just and Inclusive ASEAN Community
Civil society launches #FreeThe5KH campaign in support of the imprisoned ADHOC staff and NEC official
Myanmar logging ban a major step to forest sector reform