Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ထားျခင္းအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

By Chin National Front  •  October 2, 2015

၁။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔အၾကား (၂) ႏွစ္နီးပါ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ရလဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးသည္လည္း ဤသေဘာတူစာ ခ်ဳပ္မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာညိႇႏိႈင္းေရးအဖ႔ြဲ (NCCT) ႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ညိႇႏိႈင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲ (SD) တို႔၌ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၂။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖ႔ြဲအစည္းမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအ စည္းမ်ားကိစၥ မွအပ NCA ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို သေဘာတူလက္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည္။

၃။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းမွ အသိသက္ေသမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူထားသည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္ အသိသက္ေသမ်ား အျဖစ္ ပါ၀င္ကာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္သည္။

၄။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္ မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ အားလံုးပါ၀င္ေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အားလံုးပါ၀င္ေရး တုိ႕အတြက္ အစဥ္တစုိက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ NCCT ႏွင့္ SD ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မွတဆင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (၅) ဖြ႕ဲ မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ (၅) ဦး၊ SD အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ (၃) ဦး ႏွင့္ NCCT အဖ႕ြဲ ေခါင္းေဆာင္ (၁) ဦးတ႔ ေနျပည္ေတာ္သ႔ို သြားေရာက္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္း ခဲ့သည္အထိေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ NCA အား လက္မွတ္ေရးထုိးရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးသုိ႕ တက္ေရာက္ လာၾကေသာအဖြဲ႕အစည္းအားလုံးကသေဘာတူလက္ခံသည္။ လတ္တေလာ၌ NCA လက္မွတ္ေရး ထိုးရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္ လည္း အားလံုးပါ၀င္လာႏိုင္ေရးကို ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

၅။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး
ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

၆။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) မွသည္
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆီသို႔ တက္လွမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

၇။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၈-၃၀) ရက္ေန႕မ်ားတြင္ျပဳလုပ္သည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္ လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး (EAOs Summit) တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ လတ္တေလာလက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လတ္တေလာလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အဖြံဲ႕အစည္းမ်ားဟူ၍ မတူသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းနာ မ်ား ျဖင့္ NCA အား လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ဘာလ (၂၀-၂၃) ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ အေရးေပၚ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၈။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးေရးသည္ အဆင့္(၇) ဆင့္ ရွိေသာ NCA ပါ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံု၏ ပထမအဆင့္သာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မွ တဆင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္လွမ္းကာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားလိုလားသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည္႕အ၀ရွိေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ခ်င္းျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူတကြလက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

ေဒါက္တာေရႊခါးရ္ + (၉၅) ၉၄၀၀၅၁၁၉၉၉
ဆလိုင္းထလာေဟး + (၆၆) ၉၅၇၉၂၉၃၇၂

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

Tags: , , , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts