Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

ကမာၻ႔ဒီမိုကေရစီ လူငယ္မ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

By Students and Youth Congress of Burma  •  October 18, 2015

ယေန႔သည္ ကမာၻ႔ဒီမိုကေရစီလူငယ္မ်ားေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္ မ်ား၏ ဒီမုိကရက္တစ္ အေတြးအေခၚပိုင္းဆုိင္ရာဗဟုသုတမ်ား၊ လူငယ္အစုအဖြဲ႔မ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တုိးျမင့္လာေစရန္ႏွင့္ ခက္ခဲေသာ နိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၿပီး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ ႏုိင္ငံတကာ စုစည္း ညီညြတ္မႈ ကြန္ယက္မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီေရးရာမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားအေပၚတ ပါတ္သက္ဆက္ႏ ေနၿပီး အဖဲြ႔အစည္း မ်ား၏ ဖံြ႔ၿဖဳိး တိုးတက္မႈသည္လည္း လူငယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚတြင္ တုိက္ရုိက္ သက္ဆိုင္ ေနပါသည္။ ဤေန႔ အခါ သမယ တြင္ တကမာၻလံုးမွ လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္လႈပ္ရွားရင္း ေဘးဒုကၡမိ်ဳးစံု ႀကံဳေတြ႔ ေနေသာ လူငယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားမ်ားရရိွေစရန္ မိမိတို႔၏ စုေ၀းေဆြးေႏြး တုိင္ပင္မႈမ်ားမွတဆင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကိုျပသရန္ရည္ရြယ္၍ နွစ္စဥ္ ဂုဏ္ျပဳက်င္းပ ေလ့ရိွပါသည္။

ထို႔အတူ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားေနေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ မ်ားမွာလည္း နုိင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းတြင္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းစြာျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ ေနၾကရပါသည္။ တၿပိဳင္နက္ထဲမွာပင္ ျမန္မာ အစိုးရမွ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား လူမ် စုတို႔၏ ဘ၀မွာ ပိုမိုၾကမ္းတမ္းခက္ခဲေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားသာမကပဲ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မိ်ဳးစံုကိုလည္း ခံစားေနၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႕ က်ေရာက္ေသာ ကမာၻ႔ဒီမိုကေရစီ လူငယ္မ်ား ေန႕တြင္ လက္ရွိအစိုးရထံ ေအာက္ပါအခ်က္ (၅) ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

၁။ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္အမိ်ဳးသားတန္းတူေရးအတြက္ တိုက္ပဲြ၀င္ ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ေႏွာင့္ယွက္ဖမ္းဆီး နိွပ္စက္အေရးယူမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္။

၂။ ဒီမိုကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ဖမ္းဆီးခံေနရေသာ လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးကို ျခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးရန္။

၃။ စစ္ေဘးဒဏ္ နွင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား နွင့္ လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပံုမွန္ဘ၀ ျပန္လည္ထူေထာင္ နိုင္ေရး ႏွင့္ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားႏိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၄။ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ အမ သားတန္းတူေရးမ်ားကို အာမခံ မႈမေပးႏိုင္သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ေသာ ဖ႔ြဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တရပ္ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ စိတ္သေဘာထားမွန္ကန္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ရန္။

၅။တစ္နုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စဲေရးစာခ် ပ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္ ေရးထိုး လာနိုင္သည္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္နွင့္ တစ္ၿ နက္ ထဲတြင္လည္း ထိုးစစ္ဆင္ တို္က္ခိုက္မူမ်ား ကိုရပ္တန္႔ၿပီး စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ ရန္ ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

“စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္မႈမ်ားမွသည္ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ၾကီးဆီသုိ႔”

သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

Tags: , , , , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
Burma Partnership Celebrates Continuing Regional Solidarity for Burma and Embraces the Work Ahead for Progressive Voice
Myanmar’s New Dawn :Opportunities for Aung San Suu Kyi and U.S.-Myanmar Relations
Expanding People’ Solidarity for a Just and Inclusive ASEAN Community
Civil society launches #FreeThe5KH campaign in support of the imprisoned ADHOC staff and NEC official
Myanmar logging ban a major step to forest sector reform