Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

By Students and Youth Congress of Burma  •  September 21, 2015

စက္တင္ဘာလ(၂၁)ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ကမၻာတဝွမ္းမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူမ်ားက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၾကပါသည္။ ဤေန႔မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအားလုံး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာျပီး စစ္မွန္သည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆုံးရရွိႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဦးစြာ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔သလုိက္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားသည္တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၊လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းကာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္း ေရးလူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းအမိ်ဳးမိ်ဳးျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိကာလျမန္မာနိုင္ငံတြင္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္းအစိုးရစစ္တပ္၏ထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္တိုက္ပဲြမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ားသည ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဖ်က္ဆီးေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ျပီးယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကိုလြန္စြာထိခိုက္ေစသည္။

ထို႔ေၾကာင့္အစိုးရအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္မိမိတို႔ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္မွအေလးအနက္ထား ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

၁။ တႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား၏ အားလံုးပါ၀င္ေရးမူအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၂။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲျပီး စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယုံၾကည္မႈမ်ားပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ထိုးစစ္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ေပးရန္။

၃။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ လယ္သမားႏွင့္အလုပ္သမားအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးႏိွပ္စက္ အေရးယူမႈမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရန္။

၄။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္အမိ်ဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေၾကညာေပးရန္။

၅။ လူမိ်ဳးေရးနွင့္ဘာသာေရးကို ခုတုံးလုပ္ကာ ပဋိပကၡမ်ားကိုျဖစ္ေစနိုင္သည့္ လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားကုိတားဆီးေပးရန္နွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးရန္။

၆။ စစ္ပြဲႏွင့္သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားအား စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနွင့္ မိမိေနရပ္တြင္ပံုမွန္ဘ၀ ျပန္လည္တည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၇။ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တရား၀င္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ လူထု ေလးစားယုံၾကည္ရေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္သည့္ နိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြတရပ္ ေခၚယူက်င္းပျပီး နိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေပးရန္။

 

ဆက္သြယ္ရန္ – ေစာဂ်က္ပစီ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ +၆၆၈ ၁၀၄၂ ၈၃၉၈

သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

Tags: , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
Burma Partnership Celebrates Continuing Regional Solidarity for Burma and Embraces the Work Ahead for Progressive Voice
Myanmar’s New Dawn :Opportunities for Aung San Suu Kyi and U.S.-Myanmar Relations
Expanding People’ Solidarity for a Just and Inclusive ASEAN Community
Civil society launches #FreeThe5KH campaign in support of the imprisoned ADHOC staff and NEC official
Myanmar logging ban a major step to forest sector reform