Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေရေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အရပ္ဖက္လထုအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

By Civil Society Forum  •  August 2, 2015

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း (၁၁) ခုတြင္ လက္ရွိ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနၿပီး   ျပည္သူေပါင္းမ်ားစြာ   ေရေဘးဒုကၡမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ သတၱပတ္ႏွစ္ပတ္က စတင္ခဲ့ေသာ ေရေဘးဒဏ္ ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္တို႔ရွိ ျပည္သူ လူထုသိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရၿပီး အေရးေပၚအကူအညီမ်ား လိုေနလ်က္ရွိသည္။ ေရေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ဒါဇင္ႏွင့္ ခ်ီေသာလူမ်ား ေသဆံုးေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၿပီး ေျမယာဧက ရွစ္သိန္းေက်ာ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားရရွိသည္။

ထိုသို႔ေသာအေရးေပၚအေျခအေနမ်ားျဖစ္ပြားေနလ်က္ရိွေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ေရေဘးအႏၱရာယ္ အေၾကာင္း အခ်ိန္မီသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အားနည္းခဲ့သလို အခ်ိန္မွီႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏို္င္ ေသာ စီမံမႈမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္ေန႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ ေနရာ မ်ားအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသို႔ေၾကညာမႈသည္ အလြန္တရာေႏွာင့္ေႏွးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္ ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈဥပေဒ ကို ျပဌာန္းခဲ့ ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္လ်င္ျမန္ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႔တြင္မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေခ်။

ထို႔ျပင္ လုိအပ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအမံ မ်ား အားနည္းေနျခင္းသည္ အစိုးရတရပ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ရွိသည့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ အေရးေပၚအေျခအေန အတြင္း ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားခ်က္မ်ားအားနည္းေနေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ရလာဒ္အေနျဖင့္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ အကူအညီမ်ားလိုအပ္ေနသည့္အေပၚ အရပ္ဖက္လူထုအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ဖိုရမ္ႏွင့္ အေနျဖင့္ အထူးစိုးရိမ္ပူပန္မိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္

– ေရေဘးဒဏ္ခံေနရၿပီး အထူးစိုးရိမ္ေနရေသာ ေနရာေဒသမ်ားသို႔ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ အကူအညီမ်ား ကို ခဲြျခားမႈမရွိဘဲ အလ်င္အျမန္ ေရာက္ရွိေရး လုပ္ေဆာင္ရန္၊

– သဘာ၀ေဘးဒဏ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ားလိုအပ္ေနသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ကူညီမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စနစ္တက် သံုးစဲြၿပီး ႏိုင္ငံေ႐းအက်ိဳးအျမတ္ အဂတိ ကင္း႐ွင္းစြာ ေဆာင္႐ြက္႐န္၊

– အေ႐းေပၚႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေ႐းအတြက္ ႏိုင္ငံ တကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ကူညီမႈမ်ား ေတာင္းခံ ႐န္ ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မ်ားျပဳရန္၊

– ေရေဘးအတြက္ လွဴဒါန္းသည့္အကူအညီမ်ားအေပၚ အခြန္အေကာက္ ေကာက္ခံျခင္း ကန့္သတ္ျခင္း မ်ားအား အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ရန္၊

– ေရေဘးဒဏ္ခံရေသာျပည္သူမ်ားအား ကူညီေနၾကေသာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ျခင္းမျပဳဘဲ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို အသိအမွတ္ျပဳ ခြင့္ျပဳၿပီး စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္အတြက္ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္ အေလးအနက္တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက  ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း၊ Myanmar CSO Forum (၀၉ ၄၄၈၀၁၅၃၀၆) ႏွင့္ မသိႏၷီဦး ေရေဘးအႏၱရာယ္ တုန္႔ျပန္ ညွိႏိႈင္းေရးအဖဲြ႔ (၀၉၂၆၁၂၀၇၂၆၁) ထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Tags: , , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
Burma Partnership Celebrates Continuing Regional Solidarity for Burma and Embraces the Work Ahead for Progressive Voice
Myanmar’s New Dawn :Opportunities for Aung San Suu Kyi and U.S.-Myanmar Relations
Expanding People’ Solidarity for a Just and Inclusive ASEAN Community
Civil society launches #FreeThe5KH campaign in support of the imprisoned ADHOC staff and NEC official
Myanmar logging ban a major step to forest sector reform