Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

ရခုိင္ျပည္၏ လက္ရွိသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနမႈအေျခအေနအေပၚ ရခုိင္ျပည္လုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) မွ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

By All Arakan Students' and Youths' Congress  •  July 31, 2015

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ မုတ္သုုံမုိးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္၏ေတာင္ပုိင္း ၿမဳိ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေတာင္ကုတ္၊ သံတြဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ အမ္း ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရးလႊမ္းမုိးမႈမ်ား ႀကီးမားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေသဆုံး (၅) ဦး ႏွင့္ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ား စုစုေပါင္းအေရအတြက္(၁၃,၀၀၀) ဦး ရွိခဲ့ရာ ယေန႔ထိတုိင္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုဇူလုိင္လအတြင္း၌လည္း မုတ္သုံမုုိးမ်ား ဆက္လက္ရြာသြန္းကာ မုန္တုိင္းမ်ား တုိက္ခတ္ခဲ့မႈ တုိ႔ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္၏ေျမာက္ပုိင္းၿမဳိ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ စစ္ေတြ၊ ပုဏၰားကြၽန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေျမပုံ၊ ေပါက္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္မ်ားမွာ ေရးလႊမ္းမုိးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ ရွိေနပါသည္။ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တုုိ႔မွာ ပုိမုိဆိုုး၀ါးစြာ ထိခုိက္ ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ခံစားေနရၾကရၿပီး၊ တဖက္မွာလည္း တုိမန္ဆုိင္ကလုန္း (Cyclone Tomen) တုိက္ခုုိက္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ အုိးအိမ္ မ်ားစြာပ်က္စီးျခင္းကုိ ခံစားၾက ရပါသည္။ ေနာက္ဆုံးရသတင္းမ်ားအရ ေသဆုံး (၂၂)ဦး၊ ေပ်ာက္ဆုံး (၁၉)ဦးႏွင့္ ဒုကၡသည္ ခန္းမွန္းေျခဦးေရ (၃၀,၀၀၀)ေက်ာ္ ရွိေနပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း ႏွင့္ မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ျခင္း သဘာ၀ေဘးဆုိးမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လြန္စြာ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္မိပါသည္။

ေဒသခံလူမႈအသင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တတ္စြမ္းသေရြ႕ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္ကုိလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မွာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာေၾကာင့္ အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရးမ်ားမွာ ေဒသခံအဆင့္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထျဖင့္ မႏုိင္မနင္း ျဖစ္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။

အုပ္စုိးသူ အာဏာရွင္အစုိးရအဆက္ဆက္တြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိခုိက္ခံစားရေသာ နယ္ေျမေဒသႏွင့္ လူထုအေပၚ လုံေလာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တျပည္းညီ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္မႈ မရွိျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ကုစားမႈ (Natural Disaster Management) ၊ အေရးေပၚ တုန္႔ျပန္မႈယႏၱရား (Emergency Response Mechanism) မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထုိက္ေသာအေျခအေနဆုိးမ်ား ေပၚေပၚခဲ့ရဖူးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေစာဆုံးကာလမ်ား၌ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နာဂစ္ဆုိက္ကလုန္းမုန္တုိင္း ႏွင့္ ၂၀၀၉  ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဂီရိဆုိက္ကလုန္းမုန္တုိင္းတုိ႔မွာ ယူတတ္လွ်င္ တုိင္းျပည္အတြက္ သင္ခန္းစာေကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ သမၼတျဖစ္လာေသာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္လည္း ဘက္ေပါင္းစုံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ ဆုုိေသာ္ျငားလည္း ယခင္ကဲ့သုု႔ိ လုံေလာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တျပည္းညီ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္မႈ မရွိျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ကုစားမႈ (Natural Disaster Management) ၊ အေရးေပၚ တုန္႔ျပန္မႈယႏၱရား (Emergency Response Mechanism) မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုုအေရးမွာ လြန္စြာစုိးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ထိေရာက္ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အခ်ိန္မီ လုုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ ေလးနက္စြာ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုုိင္းအေနျဖင့္လည္း ရခုိင္ျပည္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ေရေဘး ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေရးေပၚကူညီ ကယ္ဆယ္ေရးမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးနည္းလမ္းျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

 

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔

ရခုိင္ျပည္လုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္အ႐ုံး (ရ၊ က၊ လ၊စ)

ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၊ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္

 

ဆက္သြယ္ရန္ဖုုန္း

+ ၆၆ (၀) ၈၈ ၁၄၅ ၀၃၆၆

သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

Tags: , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
AASYC’s Statement on the Unlawful Verdict of the Koh Tao Murder Case
၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္လုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) မွ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
AAPP has Grave Concerns for the Safety of Political Prisoners Detained with Violent Criminals
AASYC Statement on the Protest by Site-tway (Sittwe) Technological University Students Against the Increase in School Bus Fares
Holding Our Ground: Land Confiscation in Arakan & Mon States, and Pa-O Area of Southern Shan State