Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုးထိုင္းႏိုင္ငံ (KWAT) မွကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တို႔ ၏စစ္ျပန္လည္္ျဖစ္ပြားမႈ၄ႏွစ္ျပည့္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးထုတ္ျပန္ခ်က္

By Kachin Women's Association Thailand  •  June 9, 2015

ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေနႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ားရပ္တန္႕ေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရ အေပၚဖိအားေပးသင့္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာပဋိပကၡအေျခအေနသည္၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္းပိုမိုဆိုးရြားလာပါသည္။ ျမန္မာအစိုးအရအေနႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဆိုေသာ္လည္းကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္စစ္တပ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ၾကီးမားေသာထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ဗံုးက်ဲျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္လ်က္ရွိျပီးထိုသို႔ ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏နယ္ေျမမ်ားအေပၚၾကီးမားေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္ေစပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေနျဖင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆိုမႈကိုေမလပထမအပတ္တြင္လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္းျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KIA) အပါအ၀င္အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေပၚအဆက္မျပတ္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ေမလ၆ရက္ေန႔တြင္တပ္ရင္း၈၆၊ ၁၅ႏွင့္၁၄၂မွတပ္မ်ားသည္ မန္စီျမိဳ႕နယ္ရွိ ေကအိုင္ေအတပ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ျပီး၊ ေမလ ၇ရက္ေန႕တြင္နမ္လင္းပါႏွင့္မက်ည္းရြာတြင္ ဂ်က္ေလယာဥ္ျဖင့္ဗံုးက်ဲတုိက္ခုိက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ဗံုးက်ဲတုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေမလ၂၀ရက္ေန႕ေလယာဥ္ျဖင့္ဗံုးက်ဲတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ မန္စီျမိဳ႕၊ မက်ည္းေက်း ရြာရွိ အိမ္ႏွစ္အိမ္ ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္ေလာက္မွ စတင္ျပီး ေနစရာေပ်ာက္ ဆံုးေနေသာ ကခ်င္ေဒသရွိ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ရသည့္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ အျပင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစတင္ျပီး ကိုးကန္႕နယ္ေျမမွခန္႕မွန္းေျခ လူ၁၀၀၀၀၀သည္လည္းအစုိးရတပ္၏ထုိး စစ္ဆင္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အုိးအိမ္မဲ့ကာ အတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေရြ႔ခံခဲ့ရျပီး ဒုကၡသည္ဘ၀သုိ႔ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ ထုိးစစ္ေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားကာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ဦးေရတုိးလာေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွအလွဴရွင္မ်ားသည္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား ေထာက္ပံ့သည့္အလွဴေငြမ်ားကိုျဖတ္ ေတာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား အေနျဖင့္ အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးမလုံေလာက္မႈ အစရွိသည့္ ဆိုးဝါးေသာအေျခအေနႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္အစိုးရစစ္ေၾကာင္းမ်ား၏လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းစသည့္လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ မူလ ေနထိုင္ရာသို႕ျပန္ရန္ ေၾကာက္ရြံ႔ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ KWAT အေနျဖင္႔ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွ စတင္ျပီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚအစိုးရစစ္တပ္မွ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ျပီး အမႈေပါင္း၇၀ေက်ာ္ေကာက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္တရားမွ်တမႈ အတြက္ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမရွိသည့္ အျပင္ ကင္းလြတ္ ခြင့္ ေပးထားပါသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ၁၉ရက္ေန႕တြင္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာဆရာမႏွစ္ဦးအေပၚရက္ရက္စက္စက္မုဒိန္းက်င့္ ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္မႈတြင္ ခလရ၅၀၃မွျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းမွာ ေသျခာေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္ အထားမ်ားရရွိေန ေသာ္လည္း ရဲမ်ားမွစံုစမ္းေမးျမန္းမႈသာလုပ္ခဲ့ျပီး မည္သို႕ေသာတရားစြဲဆိုမႈမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ စစ္ေၾကာင္း အရာရွိသည္လည္း စံုစမ္းေမးျမန္းမႈကိုဟန္႕တားမႈမ်ားလုပ္ခဲ့ျခင္းသာမက၊ စစ္တပ္အေပၚစြပ္စြဲမႈတစံုတရရွိ ပါက တစ္ရြာလံုးမီးရိႈ႕ဖ်က္စီးမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊မတ္လ၂၁ရက္ေန႕တြင္ ခမရ၃၁၇ ႏွင့္ ၄၁၅ မွစစ္သားမ်ားသည္ မန္စီျမိဳ႕နယ္အတြင္း အစုိးရတပ္၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသိမ္းေရွာင္လာသူ အသက္၁၀၃ႏွစ္အရြယ္ရွိအဖြားအို ႏွင့္သားျဖစ္သူအား ပစၥည္းလုယက္သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာစစ္သား တစ္ဦး မွ် အေရး ယူ ခံရျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ဧၿပီလ၁၃ရက္ေန႕တြင္ ခမရ၄၃၈မွစစ္သားတစ္ဦးသည္ ဗန္းေမာ္တြင္ေနထိုင္ျပီးနာမက်န္းျဖစ္ကာအိပ္ယာထဲတြင္လွဲေနရေသာ အသက္၇၃ႏွစ္ အရြယ္အဖြားအို အေပၚအဓမၼျပဳက်င့္ရန္ၾကိဳးစားခ့ဲပါသည္။ ထုိသုိ႔ အျပစ္က်ဴးလြန္သူအား စစ္တပ္မွဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားအေနျဖင္႔ စစ္ခံုရံုးမွျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိမ့္မည္ဟုမယံုၾကည္နိုင္ၾကေပ။

အစိုးရအေနျဖင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေပၚဆက္လက္တိုက္ခိုက္ထုိးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္စစ္အစိုးရအေပၚ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေတြ ရုိးသားမႈရွိေစရန္ဖိအားေပးမႈမ်ားမရွိေပ။ ဆန္႕က်င္ဖက္အေန ျဖင့္ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ လက္ရွိအစိုးရ၏ သူေတာ္ေကာင္း အေယာင္ေဆာင္ ေနမႈအား အားေပးရာေရာက္ေနပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး မင္းေအာင္လိွဳင္မွ စစ္တပ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အေပၚ တိုက္ ခိုက္ေနျခင္းမရွိဟု
လတ္ေလာကပင္ ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါသည္။

မိမိတို႕အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႕ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ အစိုးရ၏ စစ္တပ္သံုးလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ေနျခင္းအတြက္အသံုးျပဳသြားမည္ကိုအထုိုးစိုးရိမ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာ့အလင္းဂ်ာနယ္မွလတ္တေလာေၾကာျငာခ်က္တြင္အစုိးရစစ္တပ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ၁.၅ဘီလီယ်ံ အားကိုးကန္႕စစ္ဆင္ေရးတြင္အသံုးျပဳသြားသည္ဟုသိရပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ကြ်ႏု္ပ္တို႕အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ကတိေပးထားသည့္ အတိုင္းေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စတင္ျပီးဖိအားေပးတိုက္တြန္းေစလိုပါသည္။

မိမိတို႕အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ ေတာင္းဆုိလုိသည္မွာ

  • စစ္ပြဲမ်ားခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႕၍တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္တုိးခဲ်႔ထားေသာ အစုိးရတပ္ မ်ားကိုျပန္လည္ရုပ္သိမ္းၿပီး၊ ျပႆနာျဖစ္ပြားရျခင္း၏အရင္းအျမစ္ကုိေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ တည္ေထာင္နိုင္ေရးအတြက္ေဆြးေႏြးမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲၾကီးက်င္းပနိုင္ရန္ သံတမန္အရ အစုိးရအား ဖိအားမ်ား ေပးရန္
  • ႏိုင္ငံတကာမွ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား အနည္ျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေငြမ်ား သည္ အစိုးရ၏စစ္တပ္အသံုးစရိတ္ျဖစ္မသြားေစရန္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ႏွင့္ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားၿပီး ကူညီေနသည့္ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိျပည္တြင္းစစ္ ေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားသုိ႔ တိုက္ရိုက္လွဴတန္းျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

မြန္းေနလီ +၆၆ ၈၅-၅၂၃-၃၇၉၁ (ထိုင္းႏိုင္ငံ)

ရွယ္လီဆိုင္း +၆၆ ၈၆-၉၂၃၈-၈၅၄ (ထိုင္းႏိုင္ငံ)

ဆိုင္းဇင္ +၉၅ ၉၂၅-၀၇၉-၀၃၂၈ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

အီးေမး   kwat.secretariat@gmail.com,  kwat.office@gmail.com ,       www.kachinwomen.com

ဒီသေဘာထားေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာတြင္လည္း ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

 

Tags: , , , , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
JSMK Update: Treating More than One Problem
Five Years of War: A Call for Peace, Justice, and Accountability in Myanmar
One in Five Children in Myanmar Go to Work Instead of Going to School, New Census Report Reveals
In Flood-Affected Rural Areas, Poorest People Face Highest Food Insecurity Risk And Livestock And Fisheries Sectors Yet To Recover From Severe Damage
Joint Statement of Karen Women’s Groups in Support of the Reunification of the Kawthoolei Armed Forces (KAF)