Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကိစၥ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္

By Coordination Committee for Civil Society Organizations Forum  •  January 30, 2015

၃၀ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၅

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ပညာေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ အေျခခံ က်ျပီး အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။

ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ရက္ (၆၀) ေက်ာ္လြန္ျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရးဥပေဒအေပၚဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားကိုျပန္လည္စတင္လာခဲ့ၾကသည္။ တားဆီးေႏွာင့္ယွက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇန္န၀ါရီ(၂၈) ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ရန္ သေဘာတူညီ ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားေတာင္းဆိုထားေသာ အမ်ိဳးသားဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ အခ်က္ (၁၁) ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္အတြက္ အေျခခံက်ျပီး အေရးပါေသာအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ မိမိတို႕အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အျပည့္အဝေထာက္ခံပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ အေျခခံက်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးတရပ္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္လည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ေလးစားသင့္သည္။ ေက်ာင္းသား မ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္စဥ္ကာလ ေန႔ခင္းဘက္ ေက်ာင္းသားမ်ား လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေစ အမ်ားျပည္သူမျမင္သာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအနားယူစဥ္ ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္မွ် အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လံုးဝမျပဳလုပ္ရန္ အထူး တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုပါသည္။ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အားလံုးကို ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းအပါအ၀င္ တစ္ျခားေသာနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အေရးယူျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္၊ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အားေပးေထာက္ခံကူညီေနသူမ်ားကိုလည္း ေႏွာက္ယွက္ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း မ်ားမလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုအပ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ရာတြင္ စစ္မွန္ၿပီး ေလးစားမႈရွိေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ရလာဒ္မ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ိဳးျဖစ္ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား အထူးသျဖင့္ပညာေရးက႑ႏွင့္ လူငယ္ေရးရာက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အစိုးရမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီ တစ္ခုခုျဖစ္ေစ ႏွစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ ပံ့ပိုးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္လည္း အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီစံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဥပေဒ တစ္ရပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးကိုသာ ဦးစားေပးသည့္ စစ္မွန္ျပီး ထိေရာက္ေသာ အကူအညီမ်ား ေပးရန္ကိုလဲ တိုက္တြန္းလို္က္သည္။

မိမိတို႔အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခ်ီတက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကို လက္တဲြ၀န္းရံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း – ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ (၀၉ ၄၄၈၀၁၅၃၀၆)၊ မခင္ေလး- Triangle Women (၀၉-၂၅၆၀၈၀၈၉၇) သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္၍ အစိုးရႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကို အၾကံျပဳႏိုင္ ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၄) ရက္မွ (၁၆) ရက္အထိရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ (၃) ရက္ တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း က႑အသီးသီးတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ အရပ္ဘက္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ကြန္ယက္ (၂၅၇) ဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၆၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္၍ ေၾကညာခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ Coordination Committee ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။Statement: CSO Statement on Student’s Actions for Dialogue on National Education Law 

By Coordination Committee of Myanmar Civil Society Organization Forum

Education sector reform during transition period is very important and fundamental for the future of Myanmar.The 60-day period for negotiation declared by students has expired and students have resumed their protest activities against the National Education Law. After encountering various obstacles and obstructions, student representatives met government officials in Naypyidaw on 28 January 2015 and signed an agreement committing to the quadripartite dialogue.

We fully support 11 points of amendments to the National Education Law that students have demand for as they are important and fundamental requirements for the future of Myanmar’s democratic education system.

Freedom of Assembly and Expression is a fundamental human rights and a principal of democracy, thus should be respected by government authorities. We therefore particularly urge the government authorities to completely avoid committing any kind of violence against the students whether it is during daytime when students are carrying out their protest activities or in night time when students are resting during which violence against them will go unseen.

We also urge the government and parliaments to ensure that dialogues with students is held in the spirit of sincerity and mutual respect and oriented toward positive outcome.

We strongly urge the international community, especially international governments and international non-governmental organizations operating in education and youth sectors providing either financial and/or technical assistances for education sector reform, to ensure that their assistances genuinely and effectively support the National Education Law’s compliance with democracy and human rights principles.

We further commit that we will be hand-in-hand with the students and support their peaceful protests.

For more information please contact: Aung Myo Min, Equality Myanmar +95 (0)9 448015306; Khin Law, Triangle Women +95 (0)9 256080897

The Myanmar Civil Society Organizations Forum was held for three days in Rangoon from October 14 -16, 2014 with the aim to review and analyse Myanmar’s reform process during President Thein Sein’s term to give recommendations to the government and the international community. More than 650 delegates from 257 civil society organizations and networks active in various sectors throughout Burma attended the forum. The participants issued a forum statement and formed the Coordination Committee to implement the statement.

Tags: , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
The Facts are Plain and Stated. It is Time to Act!
Coordination Committee for Civil Society Organizations Forum