Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

ဒုတိယအၾကိမ္ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

By Coordinating Committee for the Implementation of Chin National Conference  •  January 16, 2015

ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚေရးေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းမႈေကာ္မတီ

(Coordinating Committee for the Implementation of Chin National Conference’s Resolutions)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္

ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္

ေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ပါ၀င္မႈအခန္းက႑ကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚေရး ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းမႈ ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအၾကိမ္ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄-၁၆ ရက္မ်ားအတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎အစည္းအေ၀းသုိ႔ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ အထူးဖိတ္ၾကားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း(၅၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ (၆၁)ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္းအေလးအနက္တိုက္တြန္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

၁။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အျမန္ဆုံးလက္မွတ္ေရးထုိး၍ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ စတင္က်င္းပရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား အေလးအနက္တုိက္တြန္းသည္။

၂။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ(UPWC)တုိ႔ ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေလးအနက္တုိက္တြန္းသည္။

၃။ ဘာသာကူးေျပာင္းမႈဥပေဒ(မူၾကမ္း)သည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပုိဒ္ ၁၈တို႔ႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို ထိပါးသည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံုျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးတုိ႔ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္အတြက္ ဤဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို လႊတ္ေတာ္မွျပဌာန္းျခင္းမျပဳရန္ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းသည္။

၄။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအတြင္း နွီးေနွာဖလွယ္ညွိႏႈိင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ညွိႏိႈင္းကာ စတင္ေဆာင္ ရြက္ရန္ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္အား အေလးအနက္ တုိက္တြန္းသည္။

၅။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြၾကီးအား လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အား အေလးအနက္ တုိက္တြန္းသည္။

 

ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

ဆလုိင္းအိုက္ဇက္ခင္         – ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး (ဖုန္း – ၀၉ ၄၅၀ ၀၃၅ ၈၈၅)

ဆလုိင္းက်ံဴးလ်န္ေထာင္း   – ပူးတဲြညွိႏႈိင္းေရးမွဴး (ဖုန္း – ၀၉ ၄၅၀ ၀၄၅ ၅၆၄)

 

မွတ္ခ်က္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚေရး ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းမႈေကာ္မတီ သည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံမွ ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးအပ္လိုက္ေသာေကာ္မတီျဖစ္ၿပီး၊ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၊ ခ်င္းအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ခ်င္းဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစသည္တို႔မွ ေစလႊတ္သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ခ်င္းတတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထား ေသာေကာ္မတီ ျဖစ္ပါသည္။

 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

Tags:

This post is in: Press Release

Related Posts