Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

“အစိုးရသစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန” အစီရင္ခံစာ

By Association of Human Rights Defenders and Promoters  •  December 12, 2014

HRDP၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ အျငင္းပြားဖြယ္ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီး အၿပီး ေပၚထြက္ လာသည့္ ေရြးခ်ယ္ခံ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ အခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား လံုး၀ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခင္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ ခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္ ကုစားေပးမႈ လံုး၀မရွိေပ။

အစ္ိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံမ်ား အသစ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္ မရွင္တို႔ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ေသာ္လည္း လူထု၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိေရာက္သည့္ ကာကြယ္မႈေပးရန္ ပ်က္ကြက္ဆဲျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ မ်ားမွ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျပဌာန္း မႈတြင္လည္း လူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးထား ထည့္သြင္းေရးဆြဲျခင္း မျပဳေပ။ ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္ လူထုအားခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ား မရွိသေလာက္ နည္းပါးလွ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ေပၚေပါက္ လာ ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ထိေရာက္သည့္ ကာကြယ္မႈမ်ား မေပးႏိုင္ျခင္း၊ ၄င္းေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ ခြင့္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္္မႈ မ်ား ခံေနရၿပီး လူ႔အခြင့္ အေရးျမွင့္တင္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရမွ အားထုတ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ပံုစံ သက္ေရာက္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲၾကီး/ငယ္မ်ား၊ အျပစ္အခက္မ်ား ၾကိမ္ဖန္ မ်ားစြာျဖစ္ပြားေန ဆဲျဖစ္ပါ သည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ လူနည္းစု အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ထိေရာက္သည့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ကိစၥမ်ား တြင္ တာ၀န္ ပ်က္ကြက္လွ်က္ ရွိေပ သည္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္၊ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ မွ်တသည့္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ ရပိုင္ခြင့္၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ႏွိပ္စက္သူမ်ားအား အျပစ္ေပး အေရးယူ ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ ေနျခင္း၊ မွ်တသည့္ တရားစီရင္မႈႏွင့္ ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူမႈႏွင့္ အကူအညီမ်ား ကင္းမဲ့လွ်က္ ရွိသည္။

ယခုေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဒသအသီးသီးရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္ သူမ်ား အဖြဲ႔သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ ကာယကံရွင္မ်ားအား ကူညီမႈမွရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သုေတသန စာတမ္းအခ်ိဳ႕ ႏွင့္ သတင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင့္ ၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံအစိုးရက ေလးစားလိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီးေမာင္းထုိး တင္ျပထားပါသည္။

ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၌ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရမွ လက္ခံထားသည့္ ဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ အျပစ္ရွိသူမ်ားကို အျပစ္မွ ကင္းလႊတ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ႏွိပ္စက္ ညွင္းပန္းျခင္းႏွင့္ အျပစ္ရွိသူမ်ား အေရးယူျခင္း၊ လယ္ယာေျမ ေျမလြတ္/ေျမရိုင္း(ပုဂၢလိက ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္)ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား၊ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္မႈ၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ စုေ၀းခြင့္ ႏွင့္ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ လူနည္းစု အခြင့္အေရးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္ အေရးႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ခြင့္၊ လူကုန္ကူးမႈ စသည္တို႔ကို အခန္းလိုက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အစီရင္ခံစာ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

Tags: , , , , , ,

This post is in: Human Rights, Spotlight

Related Posts
Finding on Process of Observing General Election 2015 by Association of Human Rights Defenders and Promoters
ဒီမုိကေရစီ ပညာေရးလွဳပ္ရွားမွဳ ဦးေဆာင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ခ်ီတတ္ဆႏၵျပမႈအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲြ႕ (HRDP) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္
ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ (ခ) ကိုပါႀကီးအား အစေဖ်ာက္ သုတ္သင္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းအား ကန္႔ကြက္႐ႈံ႕ခ်ျခင္း
Statement on Child Soldier