Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ- Open Letter to President Thein Sein

By 112 Civil Society Organizations  •  November 27, 2014

ေန႔စြဲ။ ။၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔။

အေၾကာင္းအရာ။ ။အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေထာက္ရႈ၍ တပ္စခန္းမ်ား တပ္စြဲထားျခင္းကုိ ရုပ္သိမ္းေပးႏုိင္မည့္ အမိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္ေပးပါရန္ တင္ျပေတာင္းဆုိျခင္း။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား အားလံုးအတြက္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေကာင္း မြန္ေသာ အနာဂတ္မ်ားရရွိႏုိင္ရန္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မျဖစ္မေနလုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ကုိယ္တုိင္ အခမ္းအနားမ်ားစြာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ အထိ ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသ မ်ားရွိ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ၄င္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကုိသာ ထိခုိက္နစ္နာေစသည္ မဟုတ္ပဲ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အျခားအခြင့္ အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီး ေပးႏုိင္သည့္ ေရရွည္ တည္တံ့ ခုိင္မာၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား အဟန္႔ အတားျဖစ္ေစ ေသာေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအား ဆုိးဝါးသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ အသစ္တစ္ဖန္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျပင္းထန္သည့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူ အေနျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈႀကီးစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ထုိအေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ လက္ရွိ အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈကုိ မ်ားစြာပ်က္ ျပားေစႏုိင္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတတစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးအာဏာ လက္ဝယ္ရွိ သည္ႏွင့္အညီ ယခုကဲ့သုိ႔ အေရးပါ လွသည့္ ႏုိင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ပြား လ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ အဆံုး သတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ စစ္မွန္၍ေရ ရွည္ တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေျခခံက်ေသာ သမၼတ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာျဖင့္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္ လိမ့္မည္ဟု ျပည္သူျပည္ သားအမ်ားက ယံုၾကည္ပါသည္။ ယခုအေျခအ ေနသည္ အထူးစုိးရိမ္ရသည့္ အေရးေပၚ အခ်ိန္ ကာလျဖစ္ပါသည္။

ယခုတပ္မေတာ္မွ စစ္စခန္းမ်ား တပ္စြဲထားသည့္ ခရာဘြမ္ေတာင္ေၾကာ တစ္ေလွ်ာက္သည္ လံုျခံဳေရးအရ ေနရပ္မွ စြန္႔ခြာေန ထုိင္ေနရေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ခုိလႈံေနထုိင္သည့္ ယာယီစစ္ေရွာင္စခန္း (၄) ခု တည္ရွိေန ရာျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေခ်ာေမြ႕စြာျပန္လည္ အစျပဳေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အေနျဖင့္ ခရာဘြမ္ေတာင္ေၾကာ တစ္ေလွ်ာက္မွ တပ္မေတာ္၏ စစ္စခန္းမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း (အၿပီးသတ္) ရုပ္သိမ္းမိန္႔အား ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အေလးအနက္ထား ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ေသာ အမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးျခင္းသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အထူးလုိအပ္ လွသလုိ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ညိႇႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ အစျပဳေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အေရးပါသည့္ အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေထာက္ရႈ၍ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္၍ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးအတြက္အလုိ႔ငွာ ခရာဘြမ္ ေတာင္ေၾကာ တစ္ေလွ်ာက္မွ တပ္မေတာ္၏ စစ္စခန္း မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း (အၿပီးသတ္) ရုပ္သိမ္းမိန္႔အား အျမန္ဆံုးထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပး ပါရန္ ယံုၾကည္ေလးစားစြာျဖင့္ ေတာင္းဆုိ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေတာင္းဆုိတင္ျပသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၁။ Airavati
၂။ Alin Say Ta Marn
၃။ Ayeyawady West Development Organization
၄။ Bridging Rural Integrated Development and Empowerment (BRIDGE)
၅။ Bat Ye Peasant Union
၆။ Bo Ga Lay Peasant Union
၇။ Burma Partnership
၈။ Color Rainbow
၉။ COMREG
၁၀။ DDA
၁၁။ Da Nu Phyu Peasant Union
၁၂။ Ein Ga Pu Peasant Union
၁၃။ Ein Mai Peasant Union
၁၄။ Enabling Legal Environment Network
၁၅။ Equality Myanmar
၁၆။ Farmers Right and Development Organization
၁၇။ Forum for Democracy in Burma
၁၈။ Gender and Development Initiative-Myanmar
၁၉။ Gender Equality Network (GEN)
၂၀။ Genuine People’s Servants – GPS
၂၁။ Giving Hands (ပဲခူး)
၂၂။ Golden Generation
၂၃။ Green Network Sustainable Environment Group
၂၄။ Green Soul
၂၅။ Green Trust (ျပင္ဦးလြင္)
၂၆။ Guiding Star (Pago) – လမ္းျပၾကယ္ (ပဲခူး)
၂၇။ Hands of Unity Group
၂၈။ HinTha DaPeasant Union
၂၉။ Human Rights Defender and Promoter
၃၀။ Humanity Institute
၃၁။ IFI watch Myanmar
၃၂။ ISchool-Myanmar
၃၃။ Jomper Mon Women Development Working Group
၃၄။ Kachin Baptist Convention
၃၅။ Kachin Peace Network
၃၆။ Kachin Women Peace Network
၃၇။ Kachin Women Union
၃၈။ Kaladan Development Foundation
၃၉။ Kan Khin Peasant Union
၄၀။ Kan Kyi Daung Peasant Union
၄၁။ Karen Environmental and Social Action Network (KESAN)
၄၂။ Karen Peace Support Network (KPSN)
၄၃။ Karen Women Empowerment Grouစ
၄၄။ Karen Youth Network (Yangon)
၄၅။ Karuna Myanmar Social Service (KMSS – Bamaw)
၄၆။ Karuna LuhmuBawaMyint Tin Yae Association (ကရုဏာလူမႈဘဝျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕)
၄၇။ Karuna Spectrum (ကရုဏာေရာင္စဥ္တန္းမ်ား)
၄၈။ Kaung Kone Peasant Union
၄၉။ Kaung Rwai Social Action Network (KSAN)
၅၀။ KhitThit Lu Nge
၅၁။ Karen Rivers Watch (KRW)
၅၂။ Kyite Lat Peasant Union
၅၃။ Kyon Ma Ngay Peasant Union
၅၄။ Kyon Paw Peasant Union
၅၅။ Lay Myat Nar Peasant Union
၅၆။ Lands in Our Hands
၅၇။ Light House Network
၅၈။ Ma Eu Pin Peasant Union
၅၉။ Magway Farmers Union
၆၀။ Master Peace
၆၁။ Maw Kyone Peasant Union
၆၂။ Metta Development Foundation
၆၃။ Metta Ratana Mandalay (ေမတၱာရတနာ မႏၱေလး)
၆၄။ Millennium Light Development Organization
၆၅။ Myan Aung Peasant Union
၆၆။ Myanmar China Pipeline Watch Committee
၆၇။ Myanmar Youth Social and Education Local Focus (MYSELF)
၆၈။ Myaung Mya Peasant Union
၆၉။ Myo Gone Myint Youth Association (မ်ိဳးဂုဏ္ျမင့္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔)
၇၀။ Mandalay Region Peasant Union
၇၁။ National NGO Network
၇၂။ Naung Tone Peasant Union
၇၃။ Network for Democracy and Development
၇၄။ NgaPu Taw Peasant Union
၇၅။ NgaYute Kaung Peasant Union
၇၆။ Ngwe Saung Peasant Union
၇၇။ Nyein Chan Yay YaNant Group (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရနံ႔အဖြဲ႔)
၇၈။ Pa Day Thar Moe
၇၉။ Pan Ta naw Peasant Union
၈၀။ Pa-Oh Youth Organisaiton
၈၁။ Parn Pyoe Lett Youth Centre (ပန္းပ်ဳိးလက္လူငယ္စင္တာ)
၈၂။ Paung Ku
၈၃။ Peace and Justice
၈၄။ Peace Machine
၈၅။ Phan Tee Eain (Creative Home)
၈၆။ Pin Oo Lwin Farmer Network (ျပင္ဦးလြင္ေတာင္သူကြန္ရက္)
၈၇။ Poem Lovers Association (ကဗ်ာခ်စ္သူမ်ားအသင္း)
၈၈။ Pyar Pon Peasant Union
၈၉။ Pyin Sa Lu Peasant Union
၉၀။ Pyoe KhinThit
၉၁။ Sane Lan Pyin Oo Lwin
၉၂။ Sane Yaung So
၉၃။ Shan Pyi Myo Set Thit
၉၄။ ShweThaung Wan Peasant Union
၉၅။ SittaungThanzin social network
၉၆။ Sunflowers Group
၉၇။ SweThaHar Social Services
၉၈။ Tanintharyi River and Indigenous People Networks (TRIP NET)
၉၉။ Tarkapaw
၁၀၀။ Tharki New BwarDhamma Youth Network (သာကီနယ္ဖြားဓမၼလူငယ္မ်ားကြန္ရက္)
၁၀၁။ Thar Paung Peasant Union
၁၀၂။ Triangle Women Network
၁၀၃။ United ACT
၁၀၄။ Union of Karenni State Youth (UKSY)
၁၀၅။ War Khal Ma Peasant Union
၁၀၆။ White Holding Hands (အျဖဴေရာင္ တြဲလက္မ်ား)
၁၀၇။ Women Initiative Network for Peace
၁၀၈။ Wunpawng Ninghtoi (WPN)
၁၀၉။ Yay Kyi Peasant Union
၁၁၀။ Yangon-Laiza Peace Walk Group (ရန္ကုန္လိုင္ဇာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေလ်ွာက္အဖြဲ႕)
၁၁၁။ Youth Circle
၁၁၂။ Za Lon Peasant Union

အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

Download the open letter to president Thein Sein in English here.

Tags: , , , , , , ,

This post is in: Ethnic Nationalities

Related Posts
21st Century Panglong Conference Reaffirms Obstacles to Peace
Torture, extrajudicial killing, and use of civilians as human shields by Burma Army during new offensive against SSPP/SSA near Upper Yeywa dam site in Kyaukme
Time for a Fresh Start for Genuine Peace
An Open Letter to World Leaders on the Fourth Anniversary of The Resumption of War Calling Urgently for Humanitarian Aid for The Internally Displaced People of Northern Burma
The Burma Government Must Stop Condoning Sexual Violence in Conflict Areas