Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

“ဘိန္းႏြံတြင္းက ငိုရႈိက္သံ” အစီရင္ခံစာ

By Pa-O Youth Organization, Action for High Land Society Development  •  October 30, 2014

10358566_960663300617337_6974461120350566780_nနိဒါန္း

၁၈၈၆ တြင္ အထက္ျမန္မာျပည္ကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တေလ်ာက္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ စတင္ ထြန္းကား ရာေဒသ ျဖစ္လာခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္တို႔ ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္မွ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ မႈသည္ အနာဂတ္တြင္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ထြန္းမႈ ပိုမိုႀကီးထြား လာေစသည့္ မ်ဳိးေစ့မ်ားကို ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ေနသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ပထ၀ီအေနအထားအရ ေတာေတာင္ ထူထပ္ၿပီး လူမ်ဳိးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ၎ကို ဘိန္းေမွာင္ခို ဂိုဏ္းတို႔က အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကို ႀကီးထြားေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို တရားမ၀င္ စိုက္ပ်ဳိး၊ ထုတ္လုပ္၊ ေရာင္း၀ယ္မႈကုိ ပူးေပါင္းႏွိမ္ႏွင္းရန္ ၁၉၇၄ မွ ၁၉၈၈ ထိ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ၁၉၇၆ မွ ၁၉၉၁ အထိ (၁၅)ႏွစ္စီမံကိန္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၁၄ အထိ (၁၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းကိုလည္းေကာင္း ကုလသမဂၢ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ၾကာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေတာေတာင္ ထူထပ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း၊ ဘိန္းအစားထိုး သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ရာသီလိုက္ အျခားလယ္ယာထြက္ သီးႏွံကုန္ၾကမ္းမ်ား တြက္ေျခကုိက္စီးပြားျဖစ္ တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ ေစ်းကြက္မရရွိျခင္း၊ လူထုယံုၾကည္မႈ အျပည့္ရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစဲြမႈ ကုသျဖတ္ေပးသည့္ ေဆးခန္း မ်ား အလံုအေလာက္ မရွိျခင္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ျဖင့္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ကုိ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး သိမ္းယူျခင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ၾကာရွည္ ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ပေပ်ာက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးထြားေနသည့္ ဘိန္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ မိသားစု အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသင္းအဖဲြ႔အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ကူညီေထာက္ပံမႈျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ႀကိဳးပမ္းၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း (၄၈)ႏွစ္ၾကာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ စနစ္ျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သတင္း လႊတ္လပ္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ ထားျခင္းေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျမင့္မားလာ၍ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ႀကီးထြားလာ ကာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈကိုပါ ထြန္းကားလာေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနသည္။

ေျမျပင္တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးက်ဳိးသည္ သစ္ေတာမ်ား ကို ျပဳန္းတီး၍ ေရထုမ်ားကို ညစ္ညမ္းေစၿပီး ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္မ်ား၏ စားက်က္ပါ ကြယ္ေပ်ာက္ေစခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ရိုးရာအစဥ္အလာ ပေပ်ာက္လာမႈ၊ အက်င့္စရိတၱပ်က္ ျပား လာမႈ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိတည္ဆဲ မူးယစ္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၆ ႏွင့္ ၁၆ (က)တြင္ ဘိန္းပင္၊ ကိုကားပင္၊ ေဆးေျခာက္ပင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန အမိန္႔ေၾကညာစာ မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးပင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အပင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို စိုက္ပ်ဳိးသူ အား ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆံုး (၅)ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး (၁၀)ႏွစ္အထိ ျပဌာန္းထားသည္။ ထိုသို႔ ျပဌာန္း ထားေသာ္လည္း စား၀တ္ေနေရး ၾကပ္တည္းမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ မ်ားေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈ ဆက္လက္ တည္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရက ၂၀၁၄ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဘိန္းကင္းမဲ့ဇုံ အျဖစ္ ေၾကြးေၾကာ္ ထားေသာ္လည္း မူးယစ္ဗဟို ဥကၠဌက မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထိ ေနာက္ထပ္ (၅)ႏွစ္ တိုးမည္ဟု ဆိုျခင္းသည္ အဆီယမ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၂၀၁၅ ဘိန္းကင္းမဲ့ဇံု မဟာဗ်ဴဟာ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အားနည္းေစခဲ့သည္။ […]

အစီရင္ခံစာ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This post is in: Drugs, Spotlight

Related Posts
ဘိန္းႏံြတြင္းမွ ျပည္သူတို႔၏ ငိုရႈိက္သံမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူတိုင္းက ၾကားသိကယ္တင္ႏိုင္ရန္