Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

(၁၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီၫႊတ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

By Karen National Unity Seminar  •  May 31, 2014

(၁၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫႊတ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး နယ္ေျမေလး၀ါး(ေခၚ)ေလာ္ခီးလာတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့သည္။ထိုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ကရင္လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ကရင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကရင္လူငယ္ႏွင့္ ကရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကရင့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကရင္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား စသည့္ကရင္ အဖြဲ႔အစည္း (၆၆)ဖဲြ႔ႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း (၂၄၆)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဤႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈ ပိုမို အားေကာင္းလာေစေရး၊ ကရင့္ အမ်ိဳးသားတရပ္လုံး၏ဘ၀ ေရရွည္တုိးတက္ျမင့္မားေရး၊ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ တုိ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္၊ ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ ဒုကၡသည္ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ ကရင္လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ရင္ဆုိင္ခံစားေနရမႈမ်ားကို တက္ေရာက္လာသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားက အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

  • ကရင္အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရးဟူေသာ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္အေပၚ ရပ္တည္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
  • တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုထံသို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိေပး ရွင္းလင္းေျပာဆိုရန္ လိုအပ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လက္ရွိေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား ဆက္လက္ ညွိႏိႈင္းသြားရာ၌ ခိုင္မာေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ ကရင္တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအ၀င္ ကရင္အမ်ဳိးသားတိုင္းကလည္း ညီညီညႊတ္ညႊတ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ တြင္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
  • လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ကာလအတြင္း ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ေျမ၊ယာ သိမ္း ဆည္းမႈမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္း၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ႏွင့္ မည္သည့္အႀကီးစား စီးပြားေရး စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုမဆို အစိုးရအေနျဖင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ(MoU)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ လည္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
  • ထို႔အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျခြင္းခ်က္မရွိ ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
  • ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအတြင္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားကို အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ တိုက္ဖ်က္သြားရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ပညာေပးမႈမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမ်ားကို ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္း လုိက္သည္။
  • ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သုိ႔ အျပည့္အ၀ ရရွိေရးအတြက္ ကရင္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား စည္းလုံးၾကရန္၊ ကရင္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ကရင္ပါတီမ်ားႏွင့္ ကရင္လူမႈ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စည္းလုံးညီညတြ ္မႈကို္ ခိုင္မာစာြ တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း တရပ္ကို ေရတိုေရရွည္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားညီလာခံႀကီးတရပ္ကုိ က်င္းပျပဳ လုပ္သြားႏုိင္ရန္ ကရင္တမ်ဳိးသားလံုးက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

 

ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး
နွီေႏွာဖလွယ္ပဲြက်င္းပေရးေကာ္မီတီ

 

ဆက္သြယ္ရန္
ေစာလွထြန္း (၀၉၅ ၆၉၅၂၁၉၃ – Thai) (၀၉ ၄၂၅၀ ၄၈၇၀၉ – Myammar)
ေနာ္စူစန္နာလွလွစိုး (၀၉ ၂၈၆ ၈၂၅၇၆ – Thai) (၀၉ ၂၅၀ ၇၉၅၂၅၈ – Myammar)
ေစာလြင္ဦး (၆၁-၄၁၂ ၃၄၄ ၀၀၉ – Australia) (၀၈၀ ၈၄၆၁၈၅၇ – Thai)

သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

Tags: , , , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
KNO’s Condemation Statement on Unprovoked Attacked at KIA’s Military Academy by the Burma Army
KIA ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္းေက်ာင္း တိုက္ခိုက္ခံရမႈအေပၚ SYCB ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေၾကညာခ်က္-၁၃/၁၁/၂၀၁၄
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က မဟာဗ်ဴဟာ ထိုးစစ္မ်ား ဆင္ႏြဲေနျခင္းအေပၚ ျပင္းထန္စြာ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
A Tentative Peace in Myanmar’s Kachin Conflict