Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန္႔ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အေပၚတအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖဲြ ့အစည္း၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

By Ta'ang Women's Organization  •  November 25, 2013

၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏(၅၄)ႀကိမ္ေျမာက္အေထြေထြညီလာခံ၏(၈၃) ႀကိမ္ေျမာက္မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသည္တတိယေကာ္မတီ၏အမွတ္၅၄/၁၃၄အရႏုိဝင္ဘာလ၂၅ရက္ေန႔ကိုႏိုင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ယေန႔က်ေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန္႔ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈ မွန္သမွ်ကိုဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ ေနထုိင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုမ်ားအားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမွ တုိက္တြန္းႏွဳိးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိခင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာထက္၀က္ေက်ာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကိုယ္တုိင္မွ နည္းနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကိုေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ခံစားေနၾကရပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရသစ္ ဦးသိန္းစိန္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္တအာင္းေဒသတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တုိက္ပြဲမ်ားဆက္တုိက္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္းတုိက္ပြဲမ်ားေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိဘဲေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ ခံစစ္တပ္ျဖစ္ေသာ တအာင္းတပ္မေတာ္၊ ကခ်င္တပ္မေတာ္တို႔ ေန႔တဓူ၀ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ တအာင္းျပည္တြင္းစစ္ေျပး ဒုကၡသည္လူဦးေရ(၅၀၀၀)နီးပါးရွိၿပီး ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ထို႔အျပင္ ႏွစ္ဖက္စစ္ပြဲေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းစသည့္တို႔ျဖစ္သည့္အေပၚ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိပါသည္။

ထို႔ေနာက္ တအာင္းေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး စိုက္ပ်ဳိးမႈႏႈန္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျဖန္႔ျဖဴးႏႈန္းႏွင့္ သံုးစြဲမႈႏႈန္းသည္ တစ္ေန႔ထက္ေန႔ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သားေကာင္မ်ားျဖစ္လာၾကပါသည္။ အိမ္တြင္းအမ်ဳိးသား ႏွင့္သားမ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ဒဏ္ကိုခံစားေနရသည့္အျပင္ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္ေနရပါသည္။

ထို႔အျပင္ တအာင္းေဒသတြင္ လက္ဖက္ေစ်းကြက္မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တအာင္းျပည္သူလူထုသည္ ရရာအလုပ္ရွာၿပီး တရုတ္ျပည္ႏွင့္ တျခားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာမ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရမႈ မ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈရွိေနေသာ္လည္းေလ်ာ့က်သြားေစရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရမွ ပညာေပးမႈစသည့္တို႔ အလြန္နည္းပါးေနသည္ကိုမီးေမာင္းထိုးျပခ်င္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားၾကားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားမွာ ဒုကၡပင္လယ္အခံရဆံုးျဖစ္သည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားပါ၀င္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ဥေပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥေပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚလာေရးစသည္တို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္ပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေလးထား ဂရုျပဳထည့္သြင္းစဥ္းစားပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

အိမ္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ျငိမ္းခ်မ္းေသာကမၻာဆီသို ့အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မွုရပ္တန္ ့ဖို အမ်ဳိးသားမ်ား လည္းပါ၀င္စို ့”
တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖဲြ ့အစည္း
အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

ဆက္သြယ္ရန္-
ဒီဒီပို;ေစင္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ၀၉ ၆၇၁၈၂၁၈
လိုည္းစမြန္ (အလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ) ၀၉ ၄၀၃၇၄၅၉၈၅

သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

Tags: , , , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
New Report Exposes the Continued Ineffectiveness of the Myanmar National Human Rights Commission
ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးပါတီ ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္
ASEAN Peoples’ Forum 2014 Representatives Meet with ASEAN Affairs Department of Ministry of Foreign Affairs of Myanmar to Prepare for an Interface Meeting with ASEAN Leaders
ထားဝယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္
Statement on Child Soldier