Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

ေပါင္းေလာင္းေဒသခံေကာ္မတီႏွင့္ ကယန္မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္အဖြဲ႕၏ ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

By Kayan New Generation Youth and ေပါင္းေလာင္းေဒသခံေကာ္မတီ၀င္  •  November 4, 2013

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ပ်ဥ္းမနားအေရွ႕ဘက္ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ အထက္ေပါင္းေလာင္ဆည္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အေပၚမ်ားစြာ ထိခုိက္မႈရွိေနသျဖင့္ ေပါင္းေလာင္းေဒသခံေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ကယန္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္အဖြဲ႕မွ ျပင္းထန္စြာ ရႈံ႕ခ်လိုက္ပါသည္။

အထက္ေပါင္းေလာင္းဆည္ကုိ အစုိးရႏွင့္ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသည့္ ကုမၼဏီမ်ားမွ တည္ေဆာက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကၿမိဳ႕ေတာ္တခုျဖစ္သည့္ ေနျပည္ ေတာ္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးရန္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ေပါင္းေလာင္းဆည္စီမံကိန္းကို ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိး ေရးေကာင္စီ၏ အဓမၼေစခုိင္းသည့္ အမိန္႔ေပးမႈမ်ားျဖင့္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ခဲ့သည္။ ထုိအမိန္႔စာမ်ားအနက္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပး ခုိင္းေစမႈ မ်ားအထိ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထုိအျပင္ ပ်က္စီးသြားမည့္ သဘာ၀သယံဇတ မ်ား၊ ေရွးေဟာင္း အေမႊအႏွစ္မ်ားႏွင့္ လူေနမႈဓေလ့ မ်ားကုိလည္း ထည့္တြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိပါ။  သို႔ျဖစ္၍ အက်ဳိးဆက္မ်ားမွာ

၁) တရုတ္ႏိုင္ငံ သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္ဘဏ္ [Export-Import Bank of China (China Exim Bank)] မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ ႏွင္ ယူနန္ စက္ယႏၱယား သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီ [Yunnan Machinery and Export Company (YMEC)]မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀ ေခ်းေငြ အေၾကြးတင္ေနသည္။

၂) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ သန္းကို ေဒသခံမ်ား၏ ေနအိမ္၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင္ လယ္ေျမ တန္ဖုိးမ်ား အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္္ရႊက္လွ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ နစ္နာမႈမဟုတ္ဘဲ လိမ္လည္ ရယူလုိသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ခ်စားလာတ္စားမႈမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ဤအခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားစြာ ထိခုိက္နစ္နာေစျခင္း ျဖစ္သည္။

၃) အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ေျမဂရန္ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းအေပၚ အေၾကာင္းျပ၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ရြာသားမ်ားသည္ ေနအိမ္ နစ္နာေၾကးမ်ား ယေန႔အထိ မရရွိေသးပါ။

၄) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႀကဳိတင္သေဘာတူညီမႈမ်ားအရ ေရႊ႕ေျပာင္းကာလ ၁ ႏွစ္ထက္ ႀကဳိတင္၍ အခ်ိန္အသိေပး ရန္ သေဘာတူထားေသာ္လည္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၃ မုိးရာသီတြင္ အမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္၍ အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္မွာ မုိးရာသီတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ရသျဖင့္ ခက္ခဲျခင္း၊ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ ၾကက္၊ ၀တ္မ်ားေသဆုံးျခင္း၊ ကုန္က်စား ရိတ္ပုိမုိမ်ားျပာျခင္း၊ ရြာသစ္ကြင္းမ်ားသည္ မေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ ေရရွားပါးျခင္းမ်ား ႀကဳံေတြရသည္။

၅) ေပါင္းေလာင္းေဒသတြင္ ထင္ရွားသည့္ ေတာရဘုရား ေက်ာက္ဂူ၊ ေရွးေဟာင္း ကမ္းအိေက်ာက္တန္းေစတီ၊ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ လယ္ျပင္ႀကီးရြာရွိဘုရား၊ ေက်ာင္းရြာရွိ ေရွးေဟာင္းေမြေတာ္ဘုရားစသည္တို႔သည္ လည္းေပ်ာက္ဆုံးနစ္ျမွပ္မည္ျဖစ္သည္။

၆) ေပါင္းေလာင္းေဒသတြင္ ေပၚမ်ားသည့္ က်ား၊ ဆင္ႏွင့္ ေတာရုိင္းတိရိစၧာန္မ်ား စားက်က္ေပ်ာက္ဆုံး ပ်က္စီး မည္ျဖစ္သည္။ အထက္ေပါင္းေလာင္းဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေရျမွပ္ျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ သစ္ထုတ္လုပ္ ျခင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

၇) ဆည္ခုိင္မာမႈအရည္အေသြးႏွင့္ သက္တမ္းၾကာရည္မႈတုိ႔ကုိ စနစ္တက် တုိင္းတာရန္လုိအပ္သည္။ ျမစ္၏ အထက္ပုိင္းတြင္ ေရႊတူးေဖၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွဳန္းပုိ႔ခ်မႈသည္ ဆည္၏ သက္တမ္းကုိ ပုိမုိတုိေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

အထက္ေပါင္းေလာင္းဆည္သည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပီး ႏွစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေစ သည့္ ဆည္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ အထက္ေပါင္းေလာင္ဆည္မွ ထြက္ရွိမည့္ လွ်က္စစ္ ဓာတ္အား သည္ လူဦးေရအနည္းငယ္ သာရွိေသာ ေနျပည္ေတာ္ကုိ လွ်က္စစ္မီးေပးရန္အတြက္ လ်ာထားမႈ သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွ်တစြာ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ ေစေရးဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည္။ အထက္ေပါင္းေလာင္ဆည္မွ ထြက္ရွိမည့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသည္ ေခ်းယူသည့္ေငြႏွင့္ ထိခုိက္ နစ္နာမႈမ်ားကုိ ညီမွ်ေစရန္ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သျဖင့္ တုိင္းျပည္ တုိးတက္ ေရးထက္ အေၾကြးႏုစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္လာသည့္ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္မ်ား၊ တည္ထားကုိးကြယ္သည့္ ဘုရားမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားသည္ ထြက္ခ်က္၍ မရသည့္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ အထက္ေပါင္းေလာင္ဆည္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ နစ္နာမႈမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ခ်စားလာဘ္စားမႈမ်ားကုိ အျမန္ ဆုံးေျဖရွင္းေပးရန္၊ အထက္ေပါင္းေလာင္းဆည္ ကဲ့သုိ႔ေသာ ဆည္မ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား အားလုံး ရပ္တံထားရန္၊ အထက္ေပါင္းေလာင္းဆည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အားေပးကူညီသည့္ ႏုိင္ငံျခား အရင္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားသည္  လ်က္ရွိဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီး ေစမႈမ်ား ကုုိလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားအႀကံျပဳၾကရန္၊ ေပါင္းေလာင္းေဒသခံေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ကယန္မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္အဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆုိလို္က္ပါ။

ေပါင္းေလာင္းေဒသခံေကာ္မတီ၀င္
ကယန္းမ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္အဖြဲ႕
ဆက္သြယ္ရန္ – ခြန္းႏုိင္လင္းထြန္း ၀၉၃၁၈၄၅၃၂၄၊ ခြန္းေကာရီယုိ ၀၉၄၂၁၇၆၃၂၅၃

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ (http//kngy.org@gmail.com, www.burmarivernetwork.org) တြင္  ဖတ္ယူ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

Tags: , , , ,

This post is in: Business and Human Rights, Environmental and Economic Justice, Press Release

Related Posts
New Report Exposes the Continued Ineffectiveness of the Myanmar National Human Rights Commission
ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးပါတီ ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္
ASEAN Peoples’ Forum 2014 Representatives Meet with ASEAN Affairs Department of Ministry of Foreign Affairs of Myanmar to Prepare for an Interface Meeting with ASEAN Leaders
ထားဝယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္
Statement on Child Soldier